مطالعات و برنامه فیزیکی

بخش مطالعات و برنامه فیزیکی سایت معماری زرنقش شامل ضوابط و استاندارد معماری و دیاگرام انواع موضوعات طرح معماری است که شما متناسب با موضوع رساله و طرح نهایی معماری خود می توانید از این مطالب استفاده کنید.

تعریف برنامه فیزیکی معماری چیست؟

  • به ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ فضاهای مورد نیاز با توجه به تعداد استفاده کنندگان هر بنا و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻓﻀﺎ را اصطلاحاً برنامه فیزیکی طرح ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ که اغلب در قالب یک جدول با عنوان جدول برنامه فیزیکی ارایه می شود.
  • باید به یاد داشت که ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ضوابط معماری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ فیزیکی ﺑﺴﻴﺎر مهم و تاثیرگذار است و اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • حتما به یاد داشته باشید ﮐﻪ متراژ فضاها در برنامه فیزیکی به صورت مساحت خالص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ، داﮐﺖ و دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده باید 20 تا 25 درﺻﺪ ﺑﻪ مجموع مساحت ﻓﻀﺎهای ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

کابرد دفترچه مطالعات در طراحی معماری

یکی از نخستین گام ها در پروسه طراحی معماری مطالعه و شناخت موضوع طرح می باشد. این شناخت شامل مطالعه ضوابط و استاندارد معماری موضوع طرح و تدوین برنامه فیزیکی و دیاگرام ارتباطی طرح متناسب با نیاز استفاده کنندگان بنا و خواست پروژه است. چنین شناختی ما را در طراحی پلان و سایت پلان پروژه یاری خواهد نمود و مشخص خواهد کرد که در بخش های مختلف طرح به چه مقدار فضا نیاز داریم.

مطالعات معماری زرنقش

این بخش شامل برنامه فیزیکی موزه ، مطالعات خانه سالمندان ، مطالعات فرهنگسرا ، دانشکده معماری ، برنامه فیزیکی هنرستان ، برنامه فیزیکی بیمارستان ، مطالعات بیمارستان ، مطالعات پارک علم و فناوری ، برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی ، مطالعات مجتمع مسکونی و چندین فایل مطالعاتی برای انواع موضوعات معماری است که توسط گروه معماری زرنقش همواره در حال تکمیل و بروزرسانی است پس ما را دنبال کنید …

نمایش 1–12 از 29 نتیجه