مطالعات معماری در رساله طرح نهایی معماری؛ اصول طراحی معماری

شناخت موضوع معماری و برنامه ریزی فرآیند طراحی از اصول مهم شروع یک پروسه طراحی است. در رساله طرح نهایی معماری هدف از بخش مطالعات معماری موضوع طراحی رسیدن به چنین شناختی قبل از آغاز طراحی است. این مطالعه شامل شناخت موضوع و اصول طراحی معماری و نیز شناخت بستر طرح و بررسی نمونه های …

مطالعات معماری در رساله طرح نهایی معماری؛ اصول طراحی معماری ادامه »