ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان؛ استاندارد فضای آموزشی[243 PDF]

تومان12,500

دانلود ضوابط طراحی مدرسه شامل یک فایل در قالب PDF در 243 صفحه است. این فایل شامل استاندارد فضای آموزشی، برنامه فیزیکی هنرستان، ضوابط طراحی هنرستان، برنامه فیزیکی مدارس استثنایی و ادارات و کانون های آموزش و پرورش و هر آنچه برای طراحی انواع فضاهای آموزشی باید بدانید است.

دانلود ضوابط طراحی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺩﺭﺧﺸـﺶ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ معماری ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ بر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ.

توضیحات فایل

برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما ضوابط طراحی مدرسه و انواع ساختمان های آموزشی و استاندارد فضای آموزشی را در قالب PDF در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود استاندارد و سرانه ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

آشنایی با استاندارد فضای آموزشی

به دنبال پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییر نیاز های آموزشی در بسیاری از انواع ساختمان ها، امکانات آموزشی به طور فزاینده ای تخصصی می شوند. به عنوان مثال، کلاس های در نظر گرفته شده برای پیش دبستانی ها اساساً با کلاس های مناسب دانش آموزان دبیرستان یا هنرستان و فنی حرفه ای متفاوت است.

امروزه حتی ایده سنتی ” کلاس درس “ به عنوان یک فضای آموزشی متمرکز بر مربی در حال تغییر است. رشد آموزش های مبتنی بر کامپیوتر، ویدئو پروژکشن و سایر الزامات مخابراتی ما را وادار می کند که در مورد الگوهای آموزشی سنتی و روابط فضایی تجدید نظر کنیم.

دانلود برنامه فیزیکی هنرستان و استاندارد فضای آموزشی [PDF]

دانلود ضوابط طراحی مدرسه و استاندارد فضای آموزشی شامل یک فایل در قالب PDF در 243 صفحه است. این فایل در شامل سرانه و استاندارد مدرسه، ضوابط طراحی هنرستان، مجموعه ای از ضوابط طراحی فضای آموزشی و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎی آموزشی و نیز برنامه فیزیکی هنرستان و برنامه فیزیکی انواع ساختمان های آموزشی است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

برنامه فیزیکی و استاندارد فضای آموزشی

ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی هنرستان و مدرسه

ﺑﺨﺶﺍﻭﻝ : ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ فضاهای آموزشی
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻣﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁمدارس ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺭﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺁﻳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ بهداشتی و ﺑﻮﻓﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ مدرسه ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
ﻗﻔﺴﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ مدرسه ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻛﻼﺱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ مدرسه ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻴﺰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻛﻼﺱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ مدرسه ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ مدرسه
ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﺯی ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ مدرسه ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ساختمان های ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ
ﻣﻴﺰ ﻭ ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎی ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی
استاندارد ﻣﻴﺰﺗﻨﻴﺲ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ
ﺑﺨﺶﭼﻬﺎﺭﻡ: :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﺭﻛﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اقلیم های ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ سلف ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ
ﺑﺨﺶﭘﻨﺠﻢ : ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ کلاس ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ
ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ کلاس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺭﻭﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ها
ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ کلاس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﺪﺍی ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎی ﺭﻓﻊ ﺁﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﺍﻫﺎ
ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﺩی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ : ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ
اصول و استاندارد فضای آموزشی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻭﺭﺯﺷﻲ
ﺁﻳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﻫﺎی ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯی ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ سرد
ﺑﺨﺶﺩﻭﻡ: ضوابط طراحی مدرسه و مبلمان و تجهیزات
ﺁﻳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎی ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺒﺰ
ﺁﻳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎی ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﻠﻜﺎﻥ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﺎﺹ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺰ ﻭ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﺪﺭﺱ
ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯی ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺁﻳﻴﻦﻛﺎﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﻣﺪﺍﺭﺱ
ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﺨﺶﺷﺸﻢ : ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﺍﺭس
ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺩﺳﺘﻪﺩﺍﺭ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ
ﻣﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻛﺎﺭﮔﺎه و ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎه مدرسه ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺄﺧﺬ

ضوابط طراحی مدرسه و استاندارد فضای آموزشی

در این نوشتار ﺑـﻪ گردآوری ﻭ ﺑـﻪﺭﻭﺯﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ایم و ﺿﻮﺍﺑﻂ و معیارهای ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ایم. ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﻌﻲ ﺷـﺪﻩ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ شرایط و ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔـﺮﺩﺩ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ ﺭﻋﺎﻳـﺖ این ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ است.

طبقه بندی فضاهای آموزشی

ضوابط طراحی مدرسه ضوابط طراحی هنرستان برنامه فیزیکی هنرستان برنامه فیزیکی مدرسه استاندارد فضای آموزشی

آموزش یک فرآیند مادام العمر است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای آموزشی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

منابع ضوابط طراحی مدرسه و استاندارد فضای آموزشی

علاوه بر منبع ارایه شده در این بخش، برای مطالعه بیشتر می توانید از منابع زیر برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با ضوابط طراحی هنرستان و استاندارد فضای آموزشی و مجموعه ضوابط طراحی ندرسه استفاده کنید:

این مجموعه ضوابط طراحی مدرسه به تیم‌های طراحی در ساخت مدارس هوشمند انرژی با استفاده از فن‌آوری آماده کمک می‌کند که می‌تواند مصرف انرژی را سالانه 30 درصد یا بیشتر کاهش دهد. از طریق یک سری مطالعات موردی، توصیه هایی را برای مناطق مختلف آب و هوایی و توصیه های اجرایی ارائه می دهد. همچنین پیشنهاداتی برای دستیابی به اعتبارات انرژی LEED و استراتژی های تکمیلی برای دستیابی به صرفه جویی در انرژی پیشرفته بیش از 30 درصد گنجانده شده است. پیشنهادات طراحی از راهنما عبارتند از:

 1. نور روز کلاس درس و ورزشگاه را به گونه‌ای که چراغ‌ها در بیشتر ساعات روز خاموش باشند، اما آن را با دقت طراحی کنید تا نیازی به گرمایش یا سرمایش اضافی نباشد.
 2. نورپردازی را طراحی کنید که از جدیدترین لامپ های کم مصرف، بالاست ها و کنترل های یکپارچه استفاده می کند.
 3. سیستم تهویه مطبوع را بر اساس اشغال واقعی هر فضا در یک زمان معین کنترل کنید.
 4. یک پاکت با عایق بندی خوب، شامل عایق خوب دیوار و سقف و پنجره های کم ارتفاع طراحی کنید.
 5. از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی با راندمان بالا استفاده کنید.

اطلاعات مربوطه را برای مدیران مدارس و دانشگاه ها که مسئول ساخت، طراحی، برنامه ریزی، مقاوم سازی، عملیات، نگهداری و مدیریت امکانات آموزشی هستند، ارائه می دهد.

این مجموعه ضوابط طراحی مدرسه شامل شش جلد است. جلد اول توضیح می‌دهد که چرا مدارس با عملکرد بالا مهم هستند، چه اجزایی در طراحی آنها دخیل هستند و چگونه می‌توان در فرآیند طراحی و ساخت و ساز برای اطمینان از ساخت آنها پیمایش کرد.

جلد دوم ضوابط طراحی مدرسه شامل دستورالعمل های طراحی برای مدارس با عملکرد عالی است. این مجموعه ضوابط طراحی هنرستان و مدرسه برای معماران و مهندسانی که مسئول طراحی مدارس هستند و همچنین مدیران پروژه که با تیم های طراحی کار می کنند نوشته شده است. این توسط رشته های طراحی سازماندهی شده است و به استراتژی های طراحی خاص برای مدارس با عملکرد بالا می پردازد.

جلد سوم معیارهای مشارکتی برای مدارس با عملکرد عالی (CHPS) است. این معیارها معیاری انعطاف‌پذیر هستند که دقیقاً یک مدرسه با عملکرد بالا را تعریف می‌کند تا بتواند واجد شرایط تأمین مالی تکمیلی، پردازش اولویت‌ها و شاید امتیازهای جایزه در روش بودجه دولتی باشد. نواحی مدارس همچنین می توانند معیارهایی را در مشخصات آموزشی خود لحاظ کنند تا اطمینان حاصل شود که امکانات جدید به عنوان عملکرد بالا واجد شرایط هستند.

جلد چهارم (2004) تعمیر و نگهداری و عملیات را پوشش می دهد. به کارکنان M&O، معلمان و مدیران راهبردهایی برای جلوگیری از استفاده نادرست از سیستم‌های ساختمان و شیوه‌های نگهداری ضعیف که می‌تواند عملکرد انرژی مدرسه را کاهش دهد، ارائه می‌کند. موضوعات پوشش داده شده در این جلد شامل تمیز کردن و کالیبره کردن سیستم های ساختمان، انتخاب محصولات تمیز کننده و کاهش ضایعات است. جلد ششم (2006) کلاس‌های درس قابل جابه‌جایی را پوشش می‌دهد و مروری بر مزایا و معایب جابجایی‌ها ارائه می‌کند.

یک منبع اطلاعاتی برای متخصصان ساخت و ساز، تأسیسات، تجارت و فناوری که به بازار کالج و دانشگاه خدمت می کنند. این شامل مقالاتی در مورد برنامه ریزی تأسیسات، ایمنی و امنیت، نگهداری و عملیات، تجارت، فناوری و امور مالی است.

انجمن برای محیط های یادگیری برنامه ریزان جدید و با تجربه مدارس را از درک نیازهای آموزشی از طریق اشغال و استفاده از امکانات تکمیل شده راهنمایی می کند. فصل‌ها فرآیندهای برنامه‌ریزی، طراحی و اشغال را به ترتیب زیر دنبال می‌کنند:

تشکیل برنامه آموزشی، ایجاد مشارکت‌های اجتماعی، ایجاد طرح جامع، نوشتن مشخصات آموزشی، پرداختن به دستورالعمل‌های طراحی، ارزیابی و انتخاب سایت، تزریق فناوری، یکپارچه‌سازی طراحی پایدار، کار با یک تیم طراحی، ارزیابی گزینه های تحویل پروژه، شناسایی گزینه های هزینه و بودجه، نظارت بر ساخت و ساز، یکپارچه سازی تعمیر و نگهداری و عملیات، و ارزیابی پروژه تکمیل شده. منابع متعدد، عکس ها، نقاشی ها، شکل ها و واژه نامه گنجانده شده است.

 • طراحی مدرسه پایدار. فورد، آلن. گروه انتشارات تصاویر، ملبورن، استرالیا، 2007.

مدارسی از سراسر جهان که زیبایی شناسی، پایداری و طراحی با کارایی بالا را ترکیب می کنند. این پروژه‌ها طیف وسیعی از راه‌حل‌های طراحی، مکان و مقیاس را نشان می‌دهند، از یک مدرسه سه اتاقه در بورکینافاسو تا یک دبیرستان با ۲۵۰۰ دانش‌آموز در کالیفرنیا. طرح ها و عکس ها با هر نمونه همراه هستند.

 چک لیستی که بهترین اقدامات ارزیابی تسهیلات مدارس کشور را در یک منبع آنلاین برای ارزیابی ایمنی و امنیت ساختمان‌ها و محوطه‌های مدرسه ترکیب می‌کند. این شامل بیش از 400 اقدام است که محیط مدرسه، محوطه مدرسه، ساختمان ها و امکانات، سیستم های ارتباطی، کنترل دسترسی و نظارت ساختمان، سیستم های تاسیساتی، سیستم های مکانیکی و برق اضطراری را پوشش می دهد. چک لیست به طور مکرر به روز می شود و ممکن است برای برنامه ریزی و طراحی امکانات جدید یا ارزیابی امکانات موجود استفاده شود.

به هیئت مدیره مدارس و جوامع کمک می کند تا گزینه های خود را هنگام بررسی جایگزینی یا بازسازی یک مدرسه تاسیس شده ارزیابی کنند. با توجه به نوسازی مدرسه در چارچوب احیای محله مورد تاکید است، همانطور که کیفیت ساخت و ساز نمونه مدارس قدیمی است، کمکی که متخصصان طراحی می توانند ارائه دهند، ارزش مدارس کوچک، مزایای پیاده روی به مدرسه، خرد زیست محیطی استفاده مجدد از مدارس قدیمی است. ساختمان ها و پتانسیل استفاده مجدد تطبیقی ​​از ساختمان های تجاری قدیمی به عنوان مدارس. 

بنیاد معماری آمریکا، نتایج اجلاس ملی طراحی مدرسه در سال 2005 را که توسط بنیاد معماری آمریکا و بنیاد دانش ورکز برگزار شد، ارائه می کند. در این گزارش هشت توصیه کلی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در اجلاس سران درباره طیف وسیعی از موضوعات طراحی مدرسه توضیح داده شده است:

 1. طراحی مدارس برای حمایت از انواع سبک های یادگیری.
 2. افزایش یادگیری با یکپارچه سازی فناوری.
 3. فرهنگ «مدرسه کوچک» را پرورش دهید.
 4. حمایت از مدارس محله.
 5. ایجاد مدارس به عنوان مراکز اجتماع.
 6. مشارکت دادن مردم در فرآیند برنامه ریزی.
 7. فضاهای آموزشی سالم، راحت و قابل انعطاف بسازید.
 8. گزینه های غیر سنتی را برای امکانات مدرسه و کلاس های درس در نظر بگیرید.

هر توصیه با مطالعات موردی مختصر و فهرستی از منابع اضافی همراه است. برنامه هایی برای پیشبرد دستور کار طراحی مدارس ملی برجسته شده و نتایج یک تمرین تیمی در حل مشکلات پنج منطقه مدرسه فرضی گنجانده شده است. بیش از 200 شرکت کننده اجلاس شامل معلمان، والدین، دانش آموزان، مدیران مدارس، کارشناسان آموزش و پرورش، معماران، گروه های اجتماعی، شهرداران و سایر مقامات منتخب فهرست شده اند.

 • مدارس و مهدکودک ها: کتابچه راهنمای طراحی. دودک، مارک.

ضوابط طراحی مدرسه را با بیش از 70 مطالعه موردی از اروپا، آمریکای شمالی و منطقه اقیانوس آرام ارایه می دهد. طراحی مدارس با توجه به نظریه های آموزشی مختلف در چارچوب رویکردهای مختلف ملی و منطقه ای توضیح داده شده است. در میان موضوعات کلیدی تحلیل شده، جنبه هایی مانند تأثیر فناوری ارتباطات مدرن، ادغام شهری یا گردش داخلی وجود دارد. نویسندگان مختلف فصل هایی را در مورد تنظیمات فضایی، آکوستیک، روشنایی، پایداری، فضاهای بیرونی، طراحی مهد کودک، و امکانات در حال بازسازی مشارکت می دهند.

این نشریه فرآیندی را برای برنامه ریزی مدارسی که به طور مناسب تری به نیازهای کل جامعه یادگیرنده پاسخ می دهد، تشریح می کند. این شش اصل طراحی برای ایجاد محیط‌های یادگیری مؤثر را بررسی می‌کند، 13 مطالعه موردی را ارائه می‌کند که جنبه‌های مختلف شش اصل طراحی را نشان می‌دهد، و فرآیند برنامه‌ریزی اصلی تسهیلات را برای شروع و سازمان‌دهی، از جمله توسعه و اجرای طرح جامع بررسی می‌کند. این منابع، منابع برای اطلاعات بیشتر، عکس ها و طرح ها را فراهم می کند.

این مجموعه ضوابط طراحی مدرسه به تیم‌های طراحی در ساخت مدارس هوشمند انرژی با استفاده از فن‌آوری آماده کمک می‌کند که می‌تواند مصرف انرژی را سالانه 30 درصد یا بیشتر کاهش دهد. از طریق یک سری مطالعات موردی، توصیه هایی را برای مناطق مختلف آب و هوایی و توصیه های اجرایی ارائه می دهد. همچنین پیشنهاداتی برای دستیابی به اعتبارات انرژی LEED و استراتژی های تکمیلی برای دستیابی به صرفه جویی در انرژی پیشرفته بیش از 30 درصد گنجانده شده است. پیشنهادات طراحی از راهنما عبارتند از:

 1. نور روز کلاس درس و ورزشگاه را به گونه‌ای که چراغ‌ها در بیشتر ساعات روز خاموش باشند، اما آن را با دقت طراحی کنید تا نیازی به گرمایش یا سرمایش اضافی نباشد.
 2. نورپردازی را طراحی کنید که از جدیدترین لامپ های کم مصرف، بالاست ها و کنترل های یکپارچه استفاده می کند.
 3. سیستم تهویه مطبوع را بر اساس اشغال واقعی هر فضا در یک زمان معین کنترل کنید.
 4. یک پاکت با عایق بندی خوب، شامل عایق خوب دیوار و سقف و پنجره های کم ارتفاع طراحی کنید.
 5. از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی با راندمان بالا استفاده کنید.

برای تصمیم گیرندگان ناحیه مدرسه، معماران، مهندسان و مدیران ساخت و ساز در مورد برنامه ریزی تأسیسات، ایمنی و امنیت، تعمیر و نگهداری و عملیات، تجارت، فناوری و مسائل مالی نوشته شده است. همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در زمینه ضوابط طراحی هنرستان و مدرسه و نیز برنامه فیزیکی هنرستان و انواع مدارس و مجموعه استاندارد فضای آموزشی می توانید مقاله ” اصول و ضوابط طراحی مدرسه و استاندارد فضای آموزشی ” را مطالعه کنید.

دانلود برنامه فیزیکی هنرستان؛ ضوابط طراحی هنرستان و مدرسه

در نهایت امیدواریم فایل PDF ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان؛ استاندارد فضای آموزشی، رساله طرح نهایی خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

ضوابط طراحی مدرسه ضوابط طراحی هنرستان برنامه فیزیکی هنرستان برنامه فیزیکی مدرسه استاندارد فضای آموزشی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان؛ استاندارد فضای آموزشی[243 PDF]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…