جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی؛ کنکور ارشد معماری [PDF 160]

تومان22,000

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی شامل 160 صفحه در قالب PDF است. دکتر کامبیز حاج قاسمی از اساتید برجسته تاریخ معماری ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران است و جزوه معماری اسلامی حاصل کلاس درس ایشان است که امیدواریم برای داوطلبان کنکور ارشد معماری و معماری منظر مفید واقع شود.

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی [PDF]

از مجموعه جزوات کنکور کارشناسی ارشد معماری

ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳــﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣــﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺭا ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻧﻮﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﻤــﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

توضیحات فایل

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

تاریخ معماری اسلامی از جمله بخش های کنکور کارشناسی ارشد معماری است که پاسخ به سوالات این بخش نیازمند منابع گسترده ای است. از این رو جمع بندی و طبقه بندی مطالب در قالب یک جزوه واحد برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد معماری مفید خواهد بود. در این بخش جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی در قالب PDF ارایه شده است. علاوه بر دانلود این جزوه کنکور ارشد معماری در این بخش شما می توانید به صفحه ” دانلود جزوات معماری برای کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر “ نیز سر بزنید و جزوات ارشد معماری زرنقش را دنبال کنید.

همچنین برای مطالعه بیشتر جزوات کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر بخش معماری اسلامی توصیه می کنیم نوشته های زیرا نیز دنبال کنید:

دانلود جزوه معماری اسلامی دکتر متدین

جزوه معماری اسلامی برای کنکور ارشد معماری

از مجموعه جزوات ارشد معماری زرنقش

ﻧﺴــﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺎ، ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺰه ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳــﻨﺘﻰ، ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ، ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ ﺧﻮﺵ، ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺷــﻤﺎﺭﺩ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻰ ﺳﺨﺘﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ، ﺍﻳﻦ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺧﻮﺷﻰ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻮﺩ، ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ، ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﻧﮓ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻧﺸــﺎﻁ ﻭ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﮔﻮﻳﻰ ﮔﻢﺷﺪه ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

دیدگاه معماری و جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳــﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣــﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺭا ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻧﻮﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﻤــﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ نوشتار ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻰﺷﻮﺩ، ﺑــﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑــﺮ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧﻪ، ﺍﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫــﺎﻯ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻃﺮﺍﺡ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻋﺎﻡ ﻭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﺖ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻃﺮﺡ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی [PDF]

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی شامل یک فایل در قالب PDF است و در 160 صفحه گردآوری شده است. جزوه معماری اسلامی دکتر حاج قاسمی از مجموعه جزوات کنکور ارشد معماری زرنقش است. دکتر کامبیز حاج قاسمی از اساتید برجسته تاریخ معماری ایران در دانشگاه شهید بهشتی است و جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی حاصل کلاس درس ایشان است که در ادامه عناوین کلی این جزوه درسی آمده است.

جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

از مجموعه جزوات کنکور ارشد معماری زرنقش

حیاط یا صحن در معماری اسلامی

معماری مساجد اسلامی ایران

ورودی و سردر
ایوان در معماری اسلامی
گنبد در معماری ایران
مساجد قرن دهم و یازدهم
شبستان در معماری اسلامی
روند شکل گیری گنبد خانه
معماری دوره صفوی
گنبدخانه در معماری اسلامی
انواع گوشه سازی
کنبد سازی در دوره صفوی
رواق در معماری اسلامی
صحن و ایوان و رواق
شهرسازی اصفهان
نماسازی بناها
معماری مساجد در دوره های مختلف
معماری مقابر و آرامگاه ها
مسجد جامع شیراز
مساجد قرون اولیه در ایران
مقابر زیارتی
جامع اصفهان
مساجد در دوران سلجوقی

شکل و تناسبات در معماری اسلامی

مسجد وکیل شیراز
ایوان منتهی به گنبدخانه
معماری مدارس در معماری اسلامی
شمس العماره
مساجد چهار ایوانی
مسجد مدرسه ها
عمارت عفیف آباد شیراز

مبانی طراحی معماری اسلامی

معماری مسکونی در ایران

عمارت باغ فردوس
معماری خانه
اجزای خانه در معماری ایران
کاخ ابیض
معماری مساجد در قرون هفتم تا نهم
ویژگی های نما در خانه ایرانی
اشرف آباد
تزیینات وابسته به معماری
فضاهای خانه در معماری اسلامی
کاخ صاحبقرانیه
خط و خوشنویسی
سلسله مراتب فضایی خانه ایرانی

مفهوم معماری اسلامی

تزیینات گنبدخانه
انواع حیاط در خانه های ایرانی
اسلام و معماری
درون گرایی در معماری اسلامی
نمای خانه ها در شهرها

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر

معرفی اجمالی رشته کارشناسی ارشد معماری

رسالت اصلي رشته معماري، طراحي ساختمان‌هاي مفيد، زيبا و اصيل، ساماندهي محيط مصنوع و شكل‌دهي فضاي زندگي انسان، در توازن با طبيعت و متناسب با ارزش‌ها و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است. معماري ضمن اين كه يك رشته فني و مهندسـي اسـت،‌ در عيـن حال تخصصي مرتبط با شرايط يك جامعه است به همین جهت آموزش رشته معماری، به عنوان یک تخصص چند جانبه، شامل مباحث جامعه‌شناسی، روانشناسی، فرهنگی و تاریخی است.

دانشجويان اين گرايش فرا مي‌گيرند پس از تحلیل مسائل مطرح در زمینه‌ی معماری، به جمع آوری اطلاعات و پالایش آن‌ها بپردازند و از آن‌ها در حل مسائل مربوطه استفاده کنند. از این ره سبب افزایش غنای فضای زندگی و بهبود روز افزون کیفیت زندگی شوند. در مقاطع مختلف آموزشی، مقطع کارشناسی مقطعی آموزشی ،کارشناسی ارشد مقطعی آموزشی- پژوهشی و دکترا مقطعی پژوهشی هستند لذا در دوره ای که پیش‌رو دارید بار اصلی بر روی پروژه‌ها و پژوهش‌ها است.

اهمیت این موضوع تا بدان آنجا پیش می رود که در بسیاری از دانشگاه‌ها شرط گرفتن مجوز دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی پیرامون موضوع پایان‌نامه است. داشتن مقالات علمی پژوهشی و خصوصاً ISI از جمله مؤلفه‌های مؤثر برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند.

در میان داوطلبان دوره‌‌ی کارشناسی ارشد معماری، کسانی وجود دارند که دوره‌ی کارشناسی را در رشته ای غیر از معماری گذرانده اند. این دسته از داوطلبان، خوب است بدانند که آنچه از معماری در ذهن آن‌ها شکل گرفته است عمدتاً در دوره‌ی کارشناسی این رشته ارائه می شود. اگرچه دروسی به عنوان واحدهای جبرانی در دوره ارشد به آنها ارائه می‌شود اما اکتفا به آنچه در دانشگاه ارائه می‌شود نتیجه‌ پرباری نخواهد داشت.

معرفی گرایش معماری ــ معماری

سرفصل دروس در دوره‌ی کارشناسی ارشد معماری ــ معماری کم و بیش مشابه سرفصل دروس دوره‌ی کارشناسی معماری هستند با این تفاوت که این سرفصل‌ها در دوره‌ی کارشناسی ارشد عمیق‌تر و گسترده‌تر تدریس می‌شوند. در این دوره،  دانشگاه‌ها معمولاً دو یا سه درس با عنوان طرح معماری ارائه می‌دهند. تفاوت این درس در مقطع ارشد نسبت به کارشناسی تأکید بیشتر بر مطالعات پروژه و  جامع‌تر بودن محتوای طرح‌ها با نگاهی کلان‌تر به موضوع است. فارغ‌التحصيلان گرايش مهندسي معماري مي‌توانند در حيطه‌هاي زير فعاليت داشته باشند:

 • فعاليت به عنوان مهندس مشاور معماري جهت طراحي بناها
 • همكاري با گروه مهندسان مشاور معماري جهت طراحي و توسعه طرح‌ها
 • نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجرایي ساختمان
 • مديريت و هماهنگي اجرايي پروژه‌هاي گسترده در زمينه گرايش تخصصي
 • فعالیت در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون
 • فعالیت در زمینه‌ی نرم‌افزارهای معماری
 • و…

معرفی رشته معماری داخلی

رشته کارشناسی ارشد معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان های گوناگون از جمله فروشگاه‌ها،‌ هتل‌ها،‌ منازل،‌ بيمارستان‌ها،‌ فرودگاه‌ها،‌ مساجد، نمايشگاه‌ها و حتی بناها با سازه‌های سبک می پردازد. فارغ التحصيلان رشته معماري داخلي در طراحي پوسته‌هاي درون زيست فضاها از جمله و… با ديد نظم،‌ صرفه‌جويي در فضا.  و کار‌آمد بودن در عین زیبایی مهمترین هدف معماری داخلی است.

معرفی رشته بازسازی پس از سانحه

در گرایش بازسازی پس از سانحه، دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن شناخت علمی مفاهیم و آشنایی با ادبیات بلایا و علل وقوع سوانح طبیعی و حوادث انسان‌ساز، با مقوله بحران در سه مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی، بازسازی می‌پردازند. تأکید اصلی دوره بر موضوع تحول و دگرگونی مجتمع‌های زیستی به عنوان مفهومی پویا بوده که مجموعه‌ای از فرآیند فعالیت‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصادی، فنی، ساختمانی و زیست محیطی را شامل می‌گردد.

در این گرایش به مقوله مهم تأمین سرپناه پس از سانحه، چه در زمان امداد اولیه و اسکان اضطراری چه در قالب دوران سامان‌دهی و اسکان موقت و چه در هنگام بازسازی و اسکان دائم توجه ویژه مبذول می‌شود. علاوه بر آن بحث مقاوم سازی، چه برای بناهای موجود و چه برای ساختمان های تخریب شده، برای کاهش خطر سوانح  مورد پژوهش قرار می‌گیرد. از آنجائیکه نگرش دوره به مقوله سرپناه پس از سانحه به عنوان یک فرآیند پویاست و نه یک محصول ایستا، بررسی موضوعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، روانشناسی، اجتماعی و سیاسی، این گرایش را به گرایش میان رشته‌ای مبدل می‌سازد.

با توجه به اهمیت و وقوع مکرر دو سانحه غالب در کشور یعنی زلزله و سیل، برنامه دوره حاضر صرفاً بر روی این دو سانحه متمرکز شده است. به منظور ایجاد آمادگی بیشتر دانشجویان دوره، در بخش دروس جبرانی یک کارگاه مقدماتی و در قسمت دروس اجباری، سه کارگاه بازسازی 1 و 2 و 3 (روستا، شهر و منطقه) به صورت تحقیقات میدانی و مطالعات موردی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، دانشجویان در مناطق سانحه دیده ضمن مواجهه مستقیم با مصادیق بازسازی، به تقویت برخورد منطقی و مناسب، در شرایط اضطراری و پس از آن می‌پردازند.

فارغ التحصیلان این رشته قادرند در زمینه ی برنامه‌ریزی، مدیریت، طراحی و ارزیابی بازسازی پس از سانحه در مراجع ذیربط از جمله: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، استانداری‌ها و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازند. 

معرفی رشته معماری منظر

معماری منظر شاخه‌ای از معماری است که به سازماندهی فضای بیرونی بناها از دیدگاه محیط زیست و طبیعت، هنر و زیبایی شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی  می پردازد. این دانش سعی در درک ارزش‌ها و زیبایی‌های طبیعت و سرزمین‌ها و تفاوت‌ها و قابلیت‌های محیط دارد تا در قالب طرح و نگرشی نو، راهکارهای استفاده بهینه از آن و چگونگی تجدید حیات محیط را در مقیاس خرد و کلان جستجو کند. این تخصص یک تخصص بین رشته‌ای است که ریاضیات، علوم، مهندسی، هنر، تکنولوژی، علوم اجتماعی، سیاست و فلسفه را شامل می‌شود.

فعالیت یک معمار منظر می‌تواند از طراحی پارک ملی تا طراحی فضای باز برای شرکت‌های تجاری بزرگ، از طراحی یک محوطه مسکونی تا طراحی زیرساخت‌های شهری و مدیریت زمین‌های بکر و احیاء اراضی مخدوش شده مثل معادن یا محوطه‌های دفن زباله را در برگیرد. معمار منظر بر روی انواع ساختارها و فضاهای بیرونی اعم از کوچک و بزرگ، روستایی و شهری با مصالح نرم و سخت و مسائل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی متفاوت فعالیت می‌کند. حوزه فعالیت معمار منظر را می‌توان در حیطه‌های زیر خلاصه کرد:

 • برنامه‌ریزی برای توسعه‌های جدید از لحاظ فرم و مقیاس
 • طراحی منظر خیابان‌ها و زیر‌ساخت‌های عمومی شهری
 • طراحی محوطه برای مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و…
 • طراحی پارک‌های عمومی، پارک‌های موضوعی و فضاهای ورزشی
 • طراحی محوطه‌های مسکونی، شهرک‌های تجاری و صنعتی
 • برنامه‌ریزی برای ساخت بزرگراه‌ها، ساختارهای حمل و نقل، پل‌ها و تونل‌ها
 • طراحی فضاهای شهری، میدان‌ها و پیاده‌راه‌ها
 • طراحی منظر راه‌ها
 • سازماندهی بازسازی‌های شهری
 • ساماندهی مناظر طبیعی، تاریخی و توریستی
 • حفاظت از باغ‌های تاریخی
 • برنامه‌ریزی ساخت مخازن، سدها، نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ
 • ارزیابی محیط و منظر، ارائه طرح برای مدیریت سرزمین و آمایش آن

معرفی رشته مطالعات معماری ایران

دوره كارشناسي ارشد مطالعات ايران به بازنگري و تعمق در پيشينه تاريخي معماري، شهر و شهرنشيني ايران و بسط و تعميق دانش موجود در اين زمينه مي‌پردازد. بديهي است در توضيح و تبيين مشخصات معماري و شهر به عنوان فضاي زيست ايراني در دوره‌هاي مختلف علاوه بر پرداخت به سكونتگاه‌ها و بناها، به شئونات ديگر زندگي انسان همانند فرهنگ، هنر، تاريخ و… پرداخته مي‌شود.

هدف از برگزاري دوره كارشناسي ارشد مطالعات معماري ايران تربيت پژوهشگر تاريخ معماري، بسط و گسترش دانش در زمينه تاريخ معماري ايران است. فارغ‌التحصيلان اين دوره مي‌توانند به عنوان پژوهشگر تاريخ معماري و شهرسازي ايران در مراكز پژوهشي مرتبط اعم از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، سازمان ميراث فرهنگي، گروه‌هاي باستان‌شناسي اشتغال داشته باشند يا به عنوان مدرس تاريخ معماري و شهرسازي به كار اشتغال ورزند. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی گرایش مطالعات معماری ایران توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﺎرﯾــﺦ ﻣﻌﻤــﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮشﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را  ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وارد ﺷــﻨﺎﺧﺖ و ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﺷــﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪی از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ. آشنایی با نگرش های متفاوت در میان پژوهشگران حوزه معماری اسلامی می تواند برای آزمون تشریحی مطالعات ایران در کنکور ارشد معماری مفید باشد. دﯾﺪﮔﺎه ﻫــﺎ و ﻧﻈﺮﯾــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار  ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

نگاه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در معماری اسلامی ایران

ﻧﮕﺮش ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن ﺣﺎل  ﻇﺎﻫــﺮی (ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﻮری ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری) است. ﮔﺎﻫــﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸــﺮﯾﺢ در ﺻﺪد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻀﺎﻫــﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑــﺮ آﻣﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در وﺻﻒ ﻣﻌﻤــﺎری در دورهﻫﺎی مختلفی از حکومت ها ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻈــﺮات ﭘﻮپ، ﮔﺮوپ و ﻫﺮﺗﺴﻔﻠﺪ.

درﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری ارزﺷﯽ در اﯾﺮان و ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آن پوپ چنین توصیف می کند که ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ۶۰۰۰ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارد، دﺳﺖ ﮐﻢ از ۵۰۰۰ ق.م. ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ناحیه ﭘﻬﻨﺎوری از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﯿﻦ،  ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ زﻧﮕﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳــﺖ. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ دارای اﺳﺘﻤﺮاری بوده، ﮐــﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺸــﻤﮑﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾــﺎ ﻫﺠﻮم ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺘﺮت ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺷﺪه؛ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺪه ای از ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴــﺎن ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ، آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را در ﺑﺴﺘﺮ  زﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺣﺪود ۵۰-۴۰ ﺳــﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﻮپ، ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه در ﺣﺪ اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ اﺛﺮ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ  ﻇﺎﻫﺮی آن ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﺑــﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿــﻢ ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﻦ شیوه پرداخته ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺎزل ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ  و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در معماری اسلامی ایران

برخی محققان و ﻣﺴﺘﺸــﺮﻗﺎن در ﺑﺮرﺳــﯽ، وارد ﺑﺤﺚﻫــﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺷــﺪه اﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ آراء ﭘﻮپ، ﭘﺎﭘﺎدوﭘﻠﻮ و… اﯾﻨﺎن آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ را در ﺳــﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻋﺪه ای از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴــﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺎﭘﺎدوﭘﻮﻟﻮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ  اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیده اند ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﮥ آن را ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ و قبه الصخره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﺳﺖ. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی گرایش مطالعات معماری ایران توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ در معماری اسلامی ایران

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ «ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد» اﺳﺖ و روﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺴــﺎﺋﻠﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻣﺘﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ و اﺳــﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷــﯿﻮه ﻗﯿﺎﺳــﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﺪ آن ﺷــﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ جهان هستی و تسری آن در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ. اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳــﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺤﻮل زمان نیست. دو موضوع عموما در فلسفه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده: ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳــﯽ و دﯾﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ.

ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﺎ، ﺑﺎ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. فلسفه از ﺳﺮ آﻏﺎزش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸــﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ، ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺑﻮده  اﺳــﺖ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ  اﺳﺖ. ﻋﻘﻞ وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن را دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻋﻘﻞ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﻢ آﻧــﺮا ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﺘــﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﻣﯽ داﻧﺪ،  ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  و اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻏﯿﺮوﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻣﺎده داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﺮا در  ﻣﺤﺪوده ﻣﺎده، ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در یک دیدگاه در ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ، ﭼﺮاﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳــﺎری و ﺟﺎری ﻣﯽﮔــﺮدد. از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻞ، ﺗﺒﺪﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺪاوم آن اﺻﻞ اﺳــﺖ. اﻣــﺮوزه ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺗﺮ از آن ﺣﻘﯿﻘــﺖ ازﻟﯽ، از آن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ از ﺳــﻨﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻓﻀﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳــﻨﺖ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮﯾﻘــﻪ، ﻗﺎﻧــﻮن، آﯾﯿﻦ، رﺳــﻢ (دﻫﺨــﺪا ۱۳۷۳، ذﯾﻞ «ﺳــﻨﺖ»)؛ راه، روش، ﺳــﯿﺮت، آﻧﭽــﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑــﺎ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل و  ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهﺑﺎﺷــﻨﺪ (ﻣﻌﯿﻦ۱۳۷۵، ذﯾﻞ «ﺳــﻨﺖ»).

ﺳــﺨﻦ از ﺳــﻨﺖ، ﺳــﺨﻦ از اﺻﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺨﻦ از ﮐﺎرﺑﺮدﺷــﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، ﺑﻘﺎی ﺳــﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی دﯾﻦ واﺑﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺳــﺨﻦ از ﺗﺪاوم آﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص و  ﺻﻮری ﻗﺪﺳــﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴــﺎن و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ درآﻣﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳــﻨﺖ در درون اﻧﺴــﺎن؛ در ﺳﻨﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ رﻧﮓ ﻣﻌﻨﻮی دارد. البته دیدگاه های فلسفی دیگری هم وجود دارد که هستی پدیده معماری را به نوعی دیگر جستجو می کنند. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی گرایش مطالعات معماری ایران توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

ﻧﮕﺮش ﺷﯿﻮه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ 

از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕــﺮان ﻣﻌﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﻋﺪه ای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری، ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن خلق می شود. این نوع نگرش مشابهت زیادی با نگرش سنتی دارد که نوعی نگاه قدسی به پدیده معماری دارد و اعتقاد آن بر دریافت معانی از طریق شهود و سینه به سینه است. که البته در اصالت حقایق و رموز و معانی می توان شبهاتی را مطرح نمود. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی گرایش مطالعات معماری ایران توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

معرفی رشته مهندسی معماری اسلامی

دوره كارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي به آموزش طراحی معماری با رویکرد معماری اسلامی می پردازد از این رو در این دوره سرفصل دروس تئوری در راستای افزایش اطلاعات دانشجویان پیرامون مباحث معماری اسلامی تنظیم شده است. همچنین طرح های معماری ای که دانشجویان به عنوان واحد عملی در دوره‌ی کارشناسی ارشد می گذرانند، به طراحی ابنیه مذهبی اختصاص دارد. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

در اين دوره دانش معماران در زمينه معماري اسلامي بسط و تعميق داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان اين گرايش به عنوان پژوهشگر معماري اسلامي، طراح در پروژه‌هاي فرهنگي، همكاري با مهندسين مشاور معماري، مدرس تاريخ معماري اسلامي و در ساير زمينه‌هاي مختلف معماري اسلامي حضور داشته باشند. لازم به ذکر است که در آزمون تئوری رتبه جداگانه ای برای گرایش مهندسی معماری اسلامی اعلام می شود اما آزمون عملی این گرایش با آزمون عملی گرایش معماری ــ معماری مشترک است. مطالعه جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی و جزوه معماری اسلامی متدین برای فهم بیشتر این درس توصیه می شود.

اهداف درس معماری اسلامی در دوره کارشناسی

معماری برخاسته از شرایط مسلط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و متاثر از شرایط اقلیمی است، بنابراین تا تغییر شرایط فوق، هنر و معماری بر روند تبعیت از اصول گذشته خود ادامه می دهد.  تحولات معماری ایران( با توجه به تغییرات شدید حکومتی، یورش های اقوام غیر ایرانی و تبادلات با دیگر کشورهای جهان اسلام ) تنها در مرزهای سیاسی و جغرافیایی کنونی قابل تعریف نخواهد بود. از اهداف اصلی این درس ضمن آشنایی با معماری ایران، بررسی میزان تاثیرو تاثر آن از هنر و معماری سرزمین های اسلامی می باشد. مطالعه جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی و جزوه معماری اسلامی متدین برای فهم بیشتر این درس توصیه می شود.

آشنایی با مفاهیم معماری اسلامی ایران

 • درک و لمس مشخصات و کیفیت فضایی در این معماری
 • آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری
 • هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان
 • آشنایی با برداشت از اماکن تاریخی

سرفصل درس معماری اسلامی ایران

این درس می‌کوشد تصویری روشن از معماری اسلامی ایران ارائه دهد. تصویری که گامی نخست برای مؤانست دانشجویان با این معماری غنی به حساب آید. مطالعه جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی و جزوه معماری اسلامی متدین برای فهم بیشتر این درس توصیه می شود. مباحث زیر موضوعات اصلی این درس را در بر میگیرند:

 • بیان ضرورت ارائه این درس به صورت مبحثی مستقل در میان دروس تاریخ معماری.
 • مفاهیم و تعاریف معماری اسلامی به طور کلی و تعریف حوزه معماری اسلامی ایران به طور خاص.
 • نحوه شکل گیری معماری اسلامی در ایران و ارتباط آن با معماری قبل از اسلام ایران.
 • نیارش سازه های طاقی
 • ارائه تصویری کلی از سیر تحول این معماری در طول تاریخ به مدد معرفی دقیق نمونه های مهم و ارزنده،
 • تعیین مشخصات آثار و ابنیه دوره های مختلف، تفاوت ها و تشابه های آثار این دوره ها و تعیین نقاط عطف تاریخ این معماری.
 • بحث در معرفی انواع بناها و ارایه نمونه هایی از آنها مانند مسجد، مدرسه، مقبره، کاروانسرا، بازار و بناهای وابسته به آن؛ باغ، بناهای خدماتی (حمام و آب انبار و …)، خانه های مسکونی و نیز مجموعه ها.
 • مفاهیم پایه معماری اسلامی ، سلسله مراتب ، درون گرایی ، تمرکز و …
 • تاثیر معماری ایران در معماری دوران اسلامی
 • شناخت عناصر ویژه معماری ایرانی از جمله ایوان ، گنبد خانه ، تالار ستون دار ، …
 • مقایسه تطبیقی معماری ابنیه مذهبی و غیر مذهبی در معماری اسلامی
 • شناخت ابنیه چهار بخشی
 • نقوش و تزینات در معماری دوران اسلامی
 • آشنایی با مشخصات فضاها و اصول حاکم بر انتخاب اشکال، اصول ترکیب و انتظام اشکال و فضاها
 • معرفی دقیق عناصر فضایی متشکله بناها شامل حیاط ، شبستان ، رواق، انواع اتاق ها و تالارها…

منابع درس معماری اسلامی ایران برای کنکور ارشد معماری 

 • ریچارد اتینگ هاوزن ، هنر و معماری اسلامي، مترجم یعقوب آژند ، 1378
 • پوپ ، معماری ایران، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار، تهران، انتشارات اختران ،1388
 • منصور فلامکی ، اصل ها و خوانش معماری ایراني، نشر فضا  ، 1391
 • اولگ گرابار ، شکل گیری هنر اسلام، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند  ، 1379
 • جرج میشل ، معماری جهان اسلام، ترجمه یعقوب آژند، نشر مولی  ، 1388
 • محمد کریم پیرنیا ، شیوه های معماری ایراني ، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، مؤسسۀ نشر هنر  ،1396
 • محمد کریم پیرنیا  ، معماری اسلامي ایران ، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و  صنعت ایران ،1372
 • حسین زمرشیدی ، طاق وقوس در معماری ایران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ، 1387
 • محمد یوسف کیانی ، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،1390
 • جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی
 • جزوه معماری اسلامی متدین

نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد معماری

از جمله منابع مهم برای کسب آمادگی جهت آزمون ارشد، مطالعه و مرور سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سال‌های گذشته است. چرا که از طرفی داوطلبان با نحوه طرح سؤالات از سوی طراحان آشنا شده و از سویی دیگر احتمال تکرار سؤالات سال‌های گذشته دور از ذهن نیست. علاوه بر این، مرور سؤالات به نوعی مرور مباحث مطالعه‌ شده نیز می‌باشد. برای موفقیت در بخش آزمون تشریحی گرایش مطالعات معماری ایران توصیه میکنیم جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی را حتما مطالعه کنید.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد معماری

از لینک های زیر می توانید سوالات و پاسخنامه سوالات سال های قبل کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر را دانلود کنید:

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری

جهت کسب اطلاع از کارنامه و رتبه‌های قبولی کنکور کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف رشته معماری سال‌های گذشته می‌توانید کارنامه های داوطلبین در سال های گذشته رو مورد بررسی قرار دهید:

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی [PDF]

در نهایت امیدواریم فایل PDF ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی، اطلاعات لازم برای بخش تاریخ معماری اسلامی ایران، کنکور ارشد معماری را کسب کنید. علاوه بر دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی در این بخش شما می توانید به صفحه ” دانلود جزوات معماری برای کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر “ نیز سر بزنید و جزوات ارشد معماری زرنقش را دنبال کنید.

منابع کنکور ارشد معماری دانلود جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی؛ کنکور ارشد معماری [PDF 160]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…