برنامه فیزیکی کتابخانه؛ سرانه و استاندارد کتابخانه [67 PDF]

تومان12,500

دانلود سرانه و استاندارد کتابخانه شامل یک فایل در قالب PDF است که در 67 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل استاندارد و جدول برنامه فیزیکی کتابخانه و ضوابط طراحی و سرانه کتابخانه و شرح ریزفضاهای کتابخانه است.

دانلود سرانه و استاندارد و برنامه فیزیکی کتابخانه [PDF]

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﻣﻔﻴـﺪ ﻋﻤـﻮﻡ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﻭ ﭘﺮﻛـﺮﺩﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ تدوین برنامه فیزیکی کتابخانه و استاندارد کتابخانه های عمومی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭی و ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ توجه نمود.

توضیحات فایل

مطالعات معماری و برنامه فیزیکی کتابخانه

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما بخش استاندارد کتابخانه و نمونه برنامه فیزیکی کتابخانه را در قالب PDF در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود استاندارد و سرانه کتابخانه ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

آشنایی با مفهوم استاندارد و سرانه کتابخانه

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ ﻓﻀـﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛـﺎﺭﺍﻳﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

کتابخانه‌های عمومی را می‌توان از کتابخانه‌های دانشگاهی، مدرسه‌ای و ویژه متمایز کرد، زیرا آنها برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت خدماتی متنوع از جمله کودکان کوچک، دانش‌آموزان، متخصصان و سالمندان عمل می‌کنند. در مقابل، کتابخانه های دانشگاهی به اساتید و دانشجویان کالج و دانشگاه خدمت می کنند. کتابخانه‌های مدارس به دانش‌آموزان و اساتید دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خدمت می‌کنند. و کتابخانه‌های ویژه در زمینه‌های محدود به دانشمندان و متخصصان خدمت می‌کنند.

دانلود سرانه و استاندارد و برنامه فیزیکی کتابخانه [PDF]

دانلود سرانه و استاندارد کتابخانه شامل یک فایل در قالب PDF در 67 صفحه است. این فایل در حقیقت فصل استاندارد و سرانه کتابخانه و ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی کتابخانه از مطالعات معماری انجام یافته در رساله معماری برای مقطع کارشناسی و ارشد است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

سرانه و استاندارد و برنامه فیزیکی کتابخانه

استاندارد کتابخانه
سرانه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
نمونه پلان کتابخانه
انواع کتابخانه
ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۲۲۰ ﻣﺘﺮﻱ
ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی کتابخانه
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﺪﻭﻝ برنامه فیزیکی کتابخانه
ﺟﺪﻭﻝ برنامه فیزیکی و سرانه
نمونه پلان کتابخانه کوچک
سرانه کتابخانه عمومی
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۲۸۰ ﻣﺘﺮﻱ
نمونه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ عمومی
نمونه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۱۲۰ ﻣﺘﺮﻱ
برنامه فیزیکی کتابخانه کوچک
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
برنامه فیزیکی کتابخانه روستایی
نمونه کتابخانه روستایی

ضوابط طراحی و استاندارد کتابخانه عمومی

در این نوشتار ﺑـﻪ گردآوری ﻭ ﺑـﻪﺭﻭﺯﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ایم و جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ایم. ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺳﻌﻲ ﺷـﺪﻩ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ شرایط و ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔـﺮﺩﺩ.

طبقه بندی فضاهای آموزشی و مدارس

آموزش یک فرآیند مادام العمر است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای آموزشی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

ویژگی های ساختمان کتابخانه

الف. انواع فضاهای کتابخانه

هفت فضای وسیع در یک کتابخانه عمومی وجود دارد:

برنامه فیزیکی کتابخانه سرانه کتابخانه ریز فضاهای کتابخانه ضوابط طراحی کتابخانه pdf استاندارد کتابخانه PDF

 • فضای مجموعه (از جمله فضای ایستگاه کاری الکترونیکی عمومی)
 • فضای نشستن کاربر
 • فضای کار کارکنان
 • فضای جلسه
 • فضای کاربری ویژه
 • فضای غیر قابل تخصیص (از جمله فضای مکانیکی)

تجزیه و تحلیل دقیق موارد زیر به طراحان این امکان را می دهد که جدول برنامه فیزیکی کتابخانه را برای هفت فضای کلی ذکر شده در بالا که در کتابخانه های عمومی مشترک هستند تعیین کنند:

 • شناسایی جمعیت کاربران کتابخانه
 • برآورد مجموعه های ارائه شده توسط کتابخانه و فضای مورد نیاز برای تطبیق آن با نیازهای آتی کاربران.
 • تخمین فضای کف مورد نیاز برای قرار دادن مناطق نشیمن
 • برآورد فضای مورد نیاز کارکنان
 • برآورد فضای مورد نیاز برای اتاق های جلسات
 • برآورد فضاهای متفرقه عمومی و کارکنان (فضای کاربری ویژه)
 • برآورد فضای مورد نیاز برای سالن های ورودی، اتاق های مکانیکی، حمام و … (فضای غیر قابل واگذاری).

ب. تعیین برنامه فیزیکی و استاندارد کتابخانه عمومی مورد طراحی

مراحل زیر را می توان برای تعیین ویژگی های کلی ساختمان کتابخانه و تدوین سرانه و استاندارد کتابخانه و همچنین تهییه جدول برنامه فیزیکی کتابخانه استفاده کرد. مراحل زیر نیازهای فضای بیرونی مانند پارکینگ و امکانات مکانی را ارزیابی نمی کند، که بسته به انتخاب مکان که در برنامه کتابخانه تعیین شده است، بسیار متفاوت است.

مرحله 1: جمعیت خدمات را تعیین کنید

در تدوین برنامه فیزیکی کتابخانه توجه داشته باشید که پیش بینی نیازهای جمعیت طراحی (خدمات) به مدت 20 سال شروع فرآیند طراحی کتابخانه است. این طرح به کتابخانه اجازه می دهد تا نیازهای آتی جمعیت کاربران خود را برآورده کند و به طراح اجازه می دهد تا فضای مورد نیاز برای دسته های قبلی فضاهای کتابخانه را تعیین کند. تخمین جمعیت را می توان از شهرداری های محلی، شهرستان ها، یا کمیسیون های برنامه ریزی منطقه ای جمع آوری کرد.

مرحله 2: سرانه کتابخانه را تعیین کنید

از آنجایی که نیازهای جمعیت طراحی بیش از 20 سال پیش بینی می شود، اندازه مجموعه نیز باید به پیش بینی 20 ساله پاسخ دهد، یعنی فضای مجموعه باید در یک دوره 20 ساله پیش بینی شود. علاوه بر این، کتابخانه‌های عمومی باید «سیاست علف‌های هرز» داشته باشند که به موجب آن مطالب قدیمی از مجموعه‌ها حذف شود. این امر فضای بیشتری را برای گسترش آینده فراهم می کند.

در تدوین برنامه فیزیکی کتابخانه توجه داشته باشید که تعداد کتاب‌ها، مواد غیرچاپی (سی‌دی‌های موسیقی، کتاب‌های صوتی و غیره) و مجلاتی که توسط کتابخانه نگهداری می‌شوند، بسته به ارتفاع قفسه، عرض راهرو و میزان حجم، می‌تواند از 5 تا 25 جلد در هر فوت مربع تغییر کند. نوع مطالب، چه مجلات یا دایره المعارف ها.

به دست آوردن مساحت ها در نگارش جدول برنامه فیزیکی کتابخانه

 • مساحت فضای قفسه کتاب ها در برنامه فیزیکی کتابخانه — برای تخمین مساحت فضای ذخیره سازی کتاب (با راهروهایی با عرض حداقل 36 اینچ) تعداد کل جلدهای پیش بینی شده را بر 10 تقسیم کنید. متراژ مربع مورد نیاز برای ذخیره سازی کتاب فشرده است. برابر با کل مجموعه پیش بینی شده تقسیم بر 25. برای مثال، اگر کل مجموعه پیش بینی شده در طول 20 سال 50000 جلد باشد، 50000 تقسیم بر 10 برابر است با 5000 فوت مربع که برای نگهداری مجموعه پیش بینی شده لازم است.

  برنامه فیزیکی کتابخانه سرانه کتابخانه ریز فضاهای کتابخانه ضوابط طراحی کتابخانه pdf استاندارد کتابخانه PDF
  کتابخانه عمومی Des Plaines
 • محاسبه فضای مورد نیاز برای اقلام غیرچاپی در برنامه فیزیکی کتابخانه — برای تعیین متراژ مربع لازم برای نگهداری مواد غیرچاپی، تعداد کل موارد غیرچاپی پیش‌بینی‌شده در طول 20 سال را بر 10 تقسیم کنید. برای مثال، اگر موارد غیرچاپی پیش‌بینی‌شده بیش از 20 باشد. سال برابر است با 20000، سپس 20000 تقسیم بر 10 برابر است با 2000 فوت مربع فضای مورد نیاز برای موارد غیرچاپ در یک دوره 20 ساله.
 • مساحت فضای نشریات ادواری در برنامه فیزیکی کتابخانه-از فرمول زیر برای تعیین فضای مورد نیاز برای نشریات استفاده کنید. تعداد نشریات ادواری فعلی که توسط کتابخانه نگهداری می شود را بر 1.5 تقسیم کنید. این عدد برابر با فضایی است که در فوت مربع برای نگهداری نشریات فعلی لازم است. تعداد نسخه های پشت سر نشریه هایی که در کتابخانه نگهداری می شوند را در 0.5 ضرب کنید. این عدد را در میانگین سال‌هایی که نشریه در کتابخانه نگهداری می‌شود ضرب کنید.

این نتیجه فضای مورد نیاز برای قرار دادن مشکلات پشت است. به عنوان مثال، اگر 100 نشریه فعلی وجود داشته باشد، 100 تقسیم بر 1.5، 67 فوت مربع فضای مورد نیاز برای نشریات فعلی است. اگر کتابخانه 40 شماره از هر عنوان را به مدت 5 سال در خود جای دهد، 40 تقسیم بر 0.5 ضرب در 5 سال برابر است با 100 فوت مربع فضای مورد نیاز برای پشت شماره های مجلات.

بدیهی است که اندازه توصیه شده مجموعه های یک کتابخانه تعیین می کند که چقدر فضای طبقه برای مجموعه ها مورد نیاز است. برخی از سازمان های کتابخانه ای استانداردهایی را صادر می کنند که در تعیین اندازه مناسب مجموعه راهنمایی می کند.

مرحله 3: فضای ایستگاه کاری الکترونیکی در برنامه فیزیکی کتابخانه

میزها و میزهای کار/مطالعه در فضای کتابخانه اولیه و اتاق‌های جلسه باید اتصالاتی را برای رایانه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که از خدمات ارتباطی دو طرفه مانند اینترنت استفاده می‌کنند، فراهم کنند.

 • محاسبه نیازهای فضایی برای ایستگاه‌های کامپیوتری دسترسی عمومی (PAC) – PACها از یک پایانه رایانه (مانیتور و هارد دیسک)، صفحه کلید و دسترسی به چاپگر تشکیل شده‌اند. یک ایستگاه PAC که از یک موقعیت نشسته استفاده می شود حداقل به 40 فوت مربع نیاز دارد. یک ایستگاه PAC که از حالت ایستاده استفاده می شود به حداقل 20 فوت مربع نیاز دارد. PAC ها را می توان در هر جایی از کتابخانه قرار داد.
 • ایستگاه‌های کاری کامپیوتری در برنامه فیزیکی کتابخانه— کتابخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان جایگزین، یا علاوه بر PAC‌ها، ایستگاه‌های کاری الکترونیکی مجهز به سیستم‌های ارتباطی دو طرفه را فراهم کنند تا کاربران را با تجهیزات رایانه‌ای خود در خود جای دهند. یک فضای 75 فوت مربعی را می توان به عنوان میانگین کلی برای هر ایستگاه کاری کامپیوتر استفاده کرد.
 • ایستگاه های کاری میکروفیلم یا میکروفیش در جدول برنامه فیزیکی کتابخانه— یک قانون کلی 35 فوت مربع برای هر ایستگاه کاری میکروفیلم یا میکروفیش است.

مرحله 4: نیاز به فضا برای صندلی کاربر را تعیین کنید

برنامه فیزیکی کتابخانه سرانه کتابخانه ریز فضاهای کتابخانه ضوابط طراحی کتابخانه pdf استاندارد کتابخانه PDF
اتاق مطالعه بزرگ در کتابخانه مرکزی برتون بار فینیکس

به طور کلی، کتابخانه های عمومی باید حداقل 5 صندلی برای هر 1000 کاربر در جمعیت خدمات خود فراهم کنند. به عنوان یک راهنما، کتابخانه های عمومی که به بیش از 10000 کاربر خدمات ارائه نمی دهند باید 7 تا 10 صندلی برای هر 1000 کاربر در خود جای دهند. این راهنماها شامل صندلی های مورد نیاز در اتاق های جلسه یا محوطه کارکنان نمی شود. تعداد صندلی ها بسته به کتابخانه قابل تنظیم است.

برای مثال، اگر کتابخانه‌ای است که استفاده طولانی‌مدت را تشویق می‌کند، یعنی مجموعه‌های گسترده‌ای از مواد تحقیقاتی را تشویق می‌کند، باید تعداد صندلی‌ها افزایش یابد. اگر کتابخانه مرور را تشویق کند، به عنوان مثال، آخرین مجلات یا پرفروش ترین ها، تعداد صندلی های مورد نیاز ممکن است کمتر باشد.

 • محاسبه نیازهای کاربر — متراژ مربع مورد نیاز برای صندلی کاربر بسته به نوع صندلی متفاوت است، به عنوان مثال، صندلی استراحت، میز و غیره. برای صندلی کارل مطالعه از 30 فوت مربع برای هر صندلی استفاده کنید. و برای نشستن در صندلی های استراحت از 35 فوت مربع برای هر صندلی استفاده کنید. به عنوان یک میانگین کلی، طراحان می توانند از 30 فوت مربع برای هر صندلی استفاده کنند.
 • برای تعیین کل متراژ لازم برای صندلی کاربر، تعداد صندلی‌های PAC و ایستگاه کاری الکترونیکی و صندلی‌های اتاق جلسه و کنفرانس (اگر این اتاق‌ها فقط برای جلسات و کنفرانس‌ها استفاده می‌شوند) از تعداد کل صندلی‌های پیش‌بینی‌شده کم کنید. این عدد ضربدر 30 متر مربع مورد نیاز برای نشستن کاربر است.

مرحله 5: مناطق کاری کارکنان در جدول برنامه فیزیکی کتابخانه

برنامه فیزیکی کتابخانه سرانه کتابخانه ریز فضاهای کتابخانه ضوابط طراحی کتابخانه pdf استاندارد کتابخانه PDF
میزهای جلو و گردش در کتابخانه عمومی

فضای کارکنان باید شامل فضایی برای رایانه ها برای دسترسی آنلاین به منابع خارجی باشد. حجم کار کارکنان و تعداد کارکنان کتابخانه در هر منطقه ای که خدمات کتابخانه ارائه می شود، یعنی میز مرجع، میز گردش، ایستگاه های چند رسانه ای، در تعیین فضای مورد نیاز برای کارکنان مهم هستند. فضای اداری برای مدیران کتابخانه و مکان‌هایی که فقط کارمندان دارند (مانند سالن‌های استراحت کارکنان یا محل‌های غذاخوری کارکنان) بخش مهمی از فضای کارکنان است.

 • محاسبه نیاز به فضا برای مناطق کاری کارکنان – به طور متوسط، فضای مورد نیاز برای مناطق کاری کارکنان تقریباً 150 فوت مربع در هر منطقه کار است. برخی از مناطق کاری ممکن است بزرگتر از سایرین باشند. به عنوان مثال، مناطق خروج ممکن است به متراژ مربع بیشتری نسبت به مناطق میز کمک نیاز داشته باشند. به عنوان یک قانون کلی، تخصیص فوت مربع برای مناطق کار کارکنان برابر است با تعداد مناطق پیش بینی شده کارکنان ضرب در 150.

مرحله 6: آمفی تئاتر و اتاق های جلسه در برنامه فیزیکی کتابخانه

بسیاری از جداول برنامه فیزیکی کتابخانه های عمومی شامل فضای جلسات و آمفی تئاتر است. این فضا برای جلسات یا رویدادهایی که توسط کتابخانه و اجتماعات فرهنگی مختلف در نظر گرفته می شود. اتاق های جلسه نیز به عنوان فضای آموزشی کارکنان یا مراجعین کتابخانه عمل می کنند. بسته به عملکرد کتابخانه که در برنامه کتابخانه تعیین شده است، اتصالات اینترنتی و سایر خروجی های سیستم ارتباطی دو طرفه ممکن است ضروری باشد.

 • نیازهای فضایی برای اتاق‌های جلسه را محاسبه کنید – دو نوع چیدمان صندلی رایج در اتاق‌های جلسه کتابخانه عمومی وجود دارد:
 1. صندلی‌های سالن تئاتر و صندلی‌های اتاق کنفرانس. برای سالن تئاتر یا سالن سخنرانی، چیدمان صندلی، متراژ پیش‌بینی شده مورد نیاز در اتاق جلسه برابر است با تعداد صندلی‌ها ضربدر 10.
 2. برای صندلی اتاق کنفرانس، متراژ مربع مورد نیاز برابر است با تعداد صندلی‌ها ضرب در 25. متراژ مربع مورد نیاز در اتاق‌های جلسه که برای فعالیت‌های کودکان در نظر گرفته شده است به 10 فوت مربع برای هر صندلی نیاز دارد. فضای اتاق جلسه شامل سایر متراژهای لازم برای سایر فضاهای پیرامونی از جمله آشپزخانه در داخل یا نزدیک اتاق جلسه و مکان های ذخیره سازی تجهیزات سمعی و بصری، صندلی، میز و غیره نمی شود.

مرحله 7: نیازهای فضایی برای مناطق با کاربری ویژه را تعیین کنید

نیاز به فضاهای با کاربری خاص (مانند اتاق تاریخ یا شجره نامه، مرکز کار یا منطقه اطلاعات جامعه) بسته به عملکرد کتابخانه که در برنامه مکتوب آن تعیین شده است، متفاوت خواهد بود.

مرحله 8: تعیین نیاز به فضا برای مناطق غیر قابل تخصیص (مانند اتاق های مکانیکی)

فضاهای غیرقابل تخصیص برای عملکرد کلی تأسیسات کتابخانه مهم هستند اما بخشی مستقیم از خدمات ارائه شده توسط کتابخانه نیستند. این فضاها شامل اتاق های مکانیکی، حمام، راهروهای ورودی ، راهروها، پله ها، اتاق های نگهبانی و آسانسور می باشد. این فضاهای غیرقابل تخصیص 20 تا 30 درصد از سطح ناخالص سطح کتابخانه را تشکیل می دهند.

 • محاسبه نیاز به فضا برای مناطق غیرقابل تخصیص — متراژ مربع مورد نیاز برای فضای غیرقابل تخصیص برابر است با کل متراژ مربع مراحل 2 تا 7 تقسیم بر 4.

مسائل نوظهور در طراحی کتابخانه

فناوری رایانه همچنان بر نحوه عملکرد کتابخانه ها و نیز بر تدوین برنامه فیزیکی کتابخانه و طراحی آنها تأثیر می گذارد. در نتیجه، نیازهای برق و سیم‌کشی کتابخانه‌های عمومی امروزی باید با فناوری در حال تغییر سازگار باشد. امروزه کتابخانه های عمومی باید بتوانند از اتصالات سیمی و بی سیم به ارتباطات دیجیتال از شبکه های داخل و خارج از کتابخانه پشتیبانی کنند.

مدارها و پریزهای برق باید فراوان باشند تا بتوان از فناوری در حال تغییر پشتیبانی کرد. مدارهای اختصاصی برای رایانه ها و حفاظت از نوسانات برای ایستگاه های کاری الکترونیکی و PAC باید در طراحی فضاهای کتابخانه گنجانده شوند.

یکی دیگر از فناوری‌های نوظهور – شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) – به شکل سیستم‌های شارژ و امنیتی به بازار کتابخانه می‌آید که پیکربندی آن‌ها در ایستگاه‌های سلف سرویس مشتری آسان‌تر است و به برخی از کتابخانه‌ها اجازه می‌دهد تا سازماندهی عملکردها را در هنگام ورود به طور اساسی بازنگری کنند.

برخی از کتابخانه‌های عمومی که سیستم‌های خود شارژ مشتری مبتنی بر RFID را پذیرفته‌اند، توانسته‌اند عملکردهای گردش را – به طور سنتی در یک محل ورودی برجسته – در کناره‌ها قرار دهند، و به یک میز اطلاعات برجسته جدید اجازه می‌دهند که به مرکز ورودی کتابخانه تبدیل شود. این به نوبه خود تجربه مشتری از ورود و شخصیت فضا را تغییر می دهد.

بهتر است کتابخانه ها از فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم استفاده کنند تا به کارکنان کتابخانه اجازه می‌دهند تا در پشته‌ها و صندلی‌های کتابخوان بدون محدود شدن به میز مرجع پرسه بزنند، بهتر است از مراجعین در آن نقطه حمایت کنند. از تماس طراحی پایدار باید بخشی از هر برنامه کتابخانه ای باشد تا ساختمان بتواند بدون اتلاف انرژی در طول عمر خود به طور کارآمد عمل کند. در زیر چک لیستی برای اطمینان از اینکه کتابخانه های عمومی طراحی پایدار را در خود جای داده اند، آمده است.

 • آیا ساختمان به گونه ای طراحی و ساخته شده است که محیط طبیعی بیرون را حفظ کرده و یک زیستگاه داخلی سالم را ارتقا دهد؟
 • آیا ساختمان به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از منابع و روش هایی که آلودگی و ضایعات را به حداقل می رساند از تأثیر نامطلوب بر وضعیت طبیعی هوا، زمین و آب جلوگیری کند؟
 • آیا ساختمان برای به حداکثر رساندن منابع غیرفعال و طبیعی گرمایش، سرمایش، تهویه و روشنایی طراحی شده است؟
 • آیا استراتژی‌ها و فن‌آوری‌های نوآورانه مانند سنگ‌فرش متخلخل برای صرفه‌جویی در آب، کاهش پساب و رواناب و در نتیجه شارژ مجدد سطح آب به کار می‌روند؟
 • آیا این پروژه برای کاهش نیاز به خودروهای فردی، استفاده از سوخت های جایگزین و تشویق روش های حمل و نقل عمومی و جایگزین برنامه ریزی شده است؟
 • آیا ساختمان با استفاده از مواد، روش‌ها و سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی ساخته شده و بهره‌برداری می‌کند که کیفیت هوای داخلی را تضمین می‌کند و در عین حال از آلودگی توسط مواد سرطان‌زا، ترکیبات آلی فرار، قارچ‌ها، کپک‌ها، باکتری‌ها و سایر سموم شناخته شده جلوگیری می‌کند؟
 • آیا ورودی‌های هوای بیرونی سیستم HVAC تا حد امکان بالاتر از سطح زمین و به اندازه کافی دور از مجرای اگزوز قرار گرفته‌اند تا میزان ورودی هوای سطح زمین را کاهش دهد؟
 • آیا حفاظ های پرنده نواری از جنس استنلس استیل بر روی ورودی های هوای بیرونی افقی پشت بام نصب شده اند تا از نشستن پرندگان بر روی توری و آلودگی شفت های زیرین جلوگیری کنند؟
 • آیا تهویه مطبوع دارای یک سیستم تصفیه هوا با راندمان با فیلترهای پیش فیلتر و فیلترهای نهایی به ترتیب با راندمان 30% و 85% است؟
 • آیا فیلترهای هوا طوری طراحی شده اند که به راحتی قابل دسترسی و تمیز کردن و/یا تعویض باشند؟ بخش Sustainable O&M Practices را ببینید.
 • آیا فایبرگلاس در معرض در سیستم HVAC برای از بین بردن مکان های تقویت میکروارگانیسم های قارچی و باکتریایی کپسوله شده است؟
 • آیا میزان تهویه با هوای بیرون حداقل 25 فوت مکعب در دقیقه است؟
 • آیا اتاق‌های کپی و فضاهای مشابهی که احتمالاً مواد سمی منتشر می‌کنند، مجهز به سیستم‌های خروج هوای اختصاصی خود هستند؟
 • آیا تخته خرده چوبی که انتشار فرمالدئید تولید می کند در ساختمان ممنوع است؟ 
 • آیا مبلمان بدون تخته خرده چوب ساخته شده است که فرمالدئید ساطع می کند؟ 
 • آیا فقط رنگ های بدون حلال برای پروژه مشخص شده است؟ بخش ارزیابی و انتخاب محصولات سبز را ببینید.

همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در زمینه ضوابط و استاندارد و سرانه کتابخانه های عمومی می توانید مقاله ” اصول و ضوابط و راهنمای طراحی کتابخانه ” را مطالعه کنید.

دانلود برنامه فیزیکی کتابخانه و سرانه و استاندارد کتابخانه

در نهایت امیدواریم فایل PDF ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود ضوابط و سرانه و استاندارد و جدول برنامه فیزیکی کتابخانه، رساله طرح نهایی خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه فیزیکی کتابخانه؛ سرانه و استاندارد کتابخانه [67 PDF]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…