استاندارد سالن ورزشی، برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی [50 PDF]

تومان15,000

دانلود استاندارد سالن ورزشی چند منظوره شامل یک فایل در قالب PDF است که در 50 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل ضوابط طراحی سالن ورزشی و جدول برنامه فیزیکی سالن ورزشی و استاندارد و ضوابط مربوط به ایمنی سالن های ورزشی چند منظوره است.

دانلود مطالعات و استاندارد سالن ورزشی [PDF]

اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺎره اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ در ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮزون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ورزﺷﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ روﻳﻜﺮد ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه،ﺳﺒﺐ ﺟﺬاﺑﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ امروزه در اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺴﻴﺎر متنوع تری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم می گیرد و نیاز به طراحی سالن های ورزشی چند منظوره با رویکرد های جدید بیشتر از پیش احساس می شود.

توضیحات فایل

مطالعات و استاندارد سالن ورزشی چند منظوره

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما یک فایل در ارتباط با ضوابط و استاندارد سالن ورزشی، شامل جدول برنامه فیزیکی سالن ورزشی و خلاصه ای از ضوابط طراحی سالن ورزشی را در قالب PDF در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود مطالعات معماری ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

استاندارد و جدول برنامه فیزیکی سالن ورزشی چند منظوره

ورزش چیزی فراتر از بازی های هیجان انگیز یا چالش های رقابتی است. برای بسیاری از افراد، توانایی انجام یک ورزش در محیطی امن، تمیز و کنترل شده بخش اساسی زندگی روزمره آنهاست. ورزشکاران تلاش می کنند تا آمار خود را بهبود بخشند و موفقیت خود را تعریف کنند. بزرگسالان از بازی های پیک آپ تفریحی و لیگ های باشگاهی به عنوان منبع ورزش، تسکین استرس و هیجان استفاده می کنند.

ورزش در اولویت است و طراحی مجموعه سالن ورزشی چند منظوره سرپوشیده شما باید به اهمیتی که این کودکان، زنان و مردان برای عملکرد خود قائل هستند، توجه داشته باشد. فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی تأسیسات ورزشی کار دشواری است که نیازمند توجه کامل به جزئیات در هر گوشه از مجموعه است. ما اینجا هستیم تا توصیه ها و استاندارد سالن ورزشی را ارائه دهیم و به شما کمک کنیم یک چیدمان داخلی را طراحی کنید که سالن ورزشی چندمنظوره و کاربردی و مهمتر از همه ایمن باشد.

دانلود جدول برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی سالن ورزشی [PDF]

دانلود استاندارد سالن ورزشی چندمنظوره شامل یک فایل در قالب PDF در 50 صفحه است. این فایل شامل ضوابط طراحی سالن ورزشی، جدول برنامه فیزیکی سالن ورزشی چند منظوره و شرح ریزفضاهای یک سالن ورزشی است. در ادامه عناوین کلی مطالعات سالن ورزشی آمده است:

استاندارد سالن ورزشی چند منظوره

ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی سالن ورزشی

اﺳﺘﺎﻧﺪارد سالن ورزشی چند منظوره
ﺳﻘﻒ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ
اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ورزشی
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ سالن های ورزشی
اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه ورزش
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻠﻲ ورزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ
اﻳﻤﻨﻲ سالن ورزشی چند منظوره
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ورزﺷﻲ
ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ از ﺣﺮﻳﻖ
ﻛﻒ و ﻛﻒ ﭘﻮش سالن های ورزشی
ﺟﺪول برنامه فیزیکی ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ورزشی
ﺳﻄﻮح ورزﺷﻲ ﺧﺎص
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

استاندارد سالن ورزشی چند منظوره [PDF]

استاندارد سالن ورزشی، برنامه فیزیکی سالن ورزشی ضوابط طراحی سالن ورزشی چند منظوره PDF

ملاحظات و ضوابط طراحی سالن ورزشی چند منظوره

طراحی یک مکان ورزشی چند منظوره را نمی توان یک شبه انجام داد. توصیه می‌کنیم قبل از اینکه حتی در مورد ایجاد یک تاسیسات جدید یا انجام یک بازسازی پیچیده فکر کنید، ابتدا کمی وقت بگذارید و اهداف خود و استاندارد سالن ورزشی را شناسایی کنید، نیازهای مشتریان خود را اولویت بندی کنید و تصور کنید که چه نیازهای آینده ممکن است برای آنها برآورده شود. پنج نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام طراحی سالن ورزشی چند منظوره سرپوشیده در نظر بگیرید:

 • انواع ورزش ها و برنامه فیزیکی سالن ورزشی را مشخص کنید.
 • برنامه ریزی مورد نیاز برای میزبانی از بازیکنان، تماشاگران و فروشندگان در طول رویدادهای مختلف
 • به حداکثر رساندن فضا و افزایش تطبیق پذیری مجموعه و رعایت استاندارد سالن ورزشی
 • طراحی چیدمان مورد نیاز برای جابجایی راحت مهمان و کارمند بین مناطق مجتمع
 • تمام عناصر ایمنی بازیکن، کارمند و تماشاگر که باید در طول فرآیند طراحی تاسیسات مورد توجه قرار گیرند.

هر یک از این موارد به صورت فردی و جمعی مهم هستند. در حالت ایده آل، طراحی مجموعه سالن ورزشی چند منظوره شما به اندازه کافی به این نکات می پردازد و همچنین آنها را با هم ادغام می کند تا یک مفهوم منسجم را تشکیل دهد. پیش‌بینی نیازها در طول این رویدادها شما را قادر می‌سازد تا فضای کافی را به هر منطقه اختصاص دهید که یک چیدمان راحت و آسان برای پیمایش ایجاد می‌کند. رعایت استاندارد سالن ورزشی سنگ اصلی موفقیت این طراحی است.

برنامه فیزیکی سالن ورزشی و مجموعه ورزش های مورد نظر

دنیای گسترده ورزش روز به روز بزرگتر می شود. اگر یک مجموعه ورزشی «سنتی» وجود داشت، آن سالن‌های ورزشی محدود با آن چیزی که الان لازم است و انتظار می‌رود فاصله زیادی دارد. مجموعه های ورزشی به اندازه مشتریانشان متنوع هستند. بسکتبال، والیبال زمینی در کنار یوگا، دوج توپ و هنرهای رزمی ترکیبی بازی می شود. امکانات و فعالیت‌هایی مانند تخت‌های برنزه، دیوارهای صخره‌نوردی، استودیوهای رقص و پاساژها فضای خاص خود را می‌طلبد.

ورزش هایی که باید ارائه دهید، برنامه هایی که می توانید ارائه دهید و فعالیت هایی که می خواهید ارائه دهید را مشخص کنید و استاندارد سالن ورزشی مربوط به هر فعالیت را مد نظر قرار دهید. ورزشکاران و طرفداران معمولی به طور یکسان تمایل به تنوع دارند، به این معنی که هر چه تعداد بیشتری را بتوانید در خود جای دهید، افراد بیشتری مایل به استفاده از مجموعه شما خواهند بود. بازیکنان بیسبال و گلف بازان می توانند در هر زمانی از سال از زمین بیسبال سرپوشیده و شبیه ساز گلف شما لذت ببرند.

برنامه فیزیکی سالن ورزشی برای ورزش های سالنی

 • بسکتبال
 • ژیمناستیک
 • راکتبال
 • هاکی روی زمین و رول هاکی
 • هندبال
 • ورزش های دو میدانی
 • تنیس
 • فوتبال
 • بیسبال
 • صخره نوردی
 • گلف
 • سافت بال
 • چوگان
 • کشتی
 • رقصیدن
 • هنرهای رزمی و بوکس
 • دوچرخه سواري
 • یوگا
 • تخت های برنزه
 • استخرهای درمانی
 • صندلی های ماساژور

مجموعه شما ممکن است برخی یا همه این برنامه‌ها و ورزش‌ها را در طول سال، حتی به طور همزمان، انجام دهد. همانطور که این فعالیت های متنوع را فهرست می کنید، باید نحوه استفاده از امکانات خود را نیز در نظر بگیرید. اعضا و مهمانان می توانند از مجموعه های ورزشی سرپوشیده برای تفریح ​​یا تمرین استفاده کنند. همچنین می توان از آنها برای میزبانی مسابقات، بازی های قهرمانی و لیگ ها استفاده کرد. هنگام نهایی کردن فهرست رویدادهای احتمالی، به سؤالات زیر توجه کنید:

 • آیا می توانید در حالی که اعضا یا مهمانان محلی به استفاده از فضا ادامه می دهند، رویدادهای خارجی را میزبانی کنید؟
 • آیا هر منطقه ای را می توان طراحی کرد که چندین ورزش را در خود جای دهد؟ به عنوان مثال، آیا یک منطقه چند منظوره می تواند به عنوان یک استودیوی رقص و یوگا یا فضای کشتی و هنرهای رزمی عمل کند؟
 • اگر یک منطقه همه کاره به عنوان فضایی برای فعالیت های متعدد عمل کند، آیا تجهیزات مورد نیاز برای هر فعالیت می تواند به اندازه کافی جابجا و ذخیره شود یا اینکه این لوازم دائماً در فضا خواهند بود؟
 • آیا هر منطقه به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که با خیال راحت افرادی را که در این ورزش ها و فعالیت ها شرکت می کنند، در خود جای دهد؟

انتخاب برنامه فیزیکی سالن ورزشی مناسب برای شما می‌تواند چالش برانگیز باشد. یک مرکز فوتبال سرپوشیده را می توان طوری پیکربندی کرد که به عنوان یک زمین فوتبال سرپوشیده عمل کند. با این حال، یک بیس بال سرپوشیده و یک منطقه سافت بال سرپوشیده ممکن است هر کدام به یک زمین جداگانه برای پاسخگویی به نیازهای شما نیاز داشته باشند. پس به فعالیت هایی که در این سالن چند منظوره رخ خواهد داد توجه کنید.

برنامه ریزی برای بازیکنان و تماشاگران

بعد از اینکه مشخص کردید که مجموعه شما چه برنامه‌هایی و برنامه‌های ورزشی را ارائه می‌دهد، باید این فضاها را با در نظر گرفتن ضوابط و استاندارد سالن ورزشی طراحی کنید. تعداد تماشاگران ممکن است از بازیکنان بیشتر باشد، که به فضای مناسبی برای نشستن برای تماشاگران نیاز دارد. فروشندگان نیز ممکن است به فضایی برای خدمت به این طرفداران نیاز داشته باشند. مجموعه ورزشی شما ممکن است برای رویدادهای خاص مانند مسابقات قهرمانی و مراسم جوایز به فضای بیشتری نیاز داشته باشد.

 در نظر بگیرید که چند رویداد ممکن است در طول یک روز میزبانی کنید، سپس سعی کنید تعداد تماشاگرانی که ممکن است در این بازی ها شرکت کنند را پیش بینی کنید. دوستان و اعضای خانواده در این مسابقات شرکت خواهند کرد و مهمتر از آن، قبل و بعد از بازی بازیکن خود به مکان هایی برای تجمع نیاز دارند. جایگاه تماشاگر شما باید پذیرای مخاطبان زیادی باشد که شامل بازدیدکنندگانی است که در طول روز در بازی‌ها شرکت می‌کنند.

بازیکنان و تماشاگران اکثریت کسانی را تشکیل می دهند که در مجموعه ورزشی شما شرکت می کنند، اما گروه مهم دیگری از افراد وجود دارد که نمی توانید از آنها غافل شوید. فروشندگان اغلب در فرآیند برنامه ریزی طراحی پیچیده نادیده گرفته می شوند، حتی اگر حضور آنها برای بازیکنان و تماشاگران معنی دار باشد. جداسازی مناطق اختصاصی برای فروشندگان به شرکت کنندگان محلی و مسافر امکان می دهد تجهیزات ورزشی، کالاهای یادبود و سایر اقلام تبلیغاتی را خریداری کنند.

 اگرچه طراحی مجتمع داخلی خود را برای میزبانی چندین تورنمنت با ورزش های متنوع به طور همزمان برنامه ریزی کرده اید، باید مطمئن شوید که برای مهم ترین بخش این رویدادها – مسابقه قهرمانی و جشن پیروزی – برنامه ریزی کرده اید. ایجاد یک میدان ویژه برای رویدادهای قهرمانی که شامل صندلی های اضافی و افزودن یک آمفی تئاتر یا محوطه صحنه برای مراسم جوایز، اطلاعیه های ویژه و سایر لحظات نمایشی، کیفیت میزبانی مجموعه ورزشی را افزایش می دهد.

ضوابط طراحی و استاندارد سالن ورزشی چند منظوره

استاندارد سالن ورزشی، برنامه فیزیکی سالن ورزشی ضوابط طراحی سالن ورزشی چند منظوره PDF

به حداکثر رساندن فضا و تطبیق پذیری

فضا و تطبیق پذیری – بدون این موارد در اختیار شما، یا نمی توانید برنامه ها و ورزش های مورد نظر خود را در نظر بگیرید یا نمی توانید کسانی را که می خواهند در این فعالیت ها شرکت کنند، جا دهید. این را تصور کنید – مجتمع شما میزبان یک تورنمنت والیبال باشگاهی، یک لیگ فوتبال جوانان تابستانی، تمرین بیسبال پس از فصل و یک نمایشگاه رقص رقابتی است که همه در یک آخر هفته برگزار می شود. برنامه ریزی مناسب به این معنی است که شما فضا و همه کاره را برای تطبیق یکپارچه هر رویداد خواهید داشت. با این حال، برنامه ریزی ضعیف می تواند منجر به لغو، برنامه ریزی مجدد و مهمانان ناراضی شود.

در حالی که امکانات عظیم ممکن است فضای زیادی در اختیار داشته باشند، مجتمع هایی با فضای محدود باید در رویکرد طراحی خود خلاق باشند. خوشبختانه، ابزارهایی وجود دارند که می توانند هر فضایی را تغییر دهند تا آن را تا حد امکان همه کاره کنند. توری های جداشونده و پرده های جداکننده منابع کاملی هستند که به راحتی قابل استفاده هستند و مطابق با نیازهای شما قابل تنظیم هستند.

استفاده از جدا گر های توری در طراحی سالن ورزشی

سیستم‌های پرده توری ورزشی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مجموعه‌های ورزشی را قادر می‌سازد تا فضای خود را به قسمت‌های تعیین‌شده جدا کنند. آنها می توانند با هر اندازه و شکلی مطابقت داشته باشند، و آنها را برای فضاهایی ایده آل می کند که برای انواع مختلف ورزش مانند والیبال و بسکتبال نیاز دارند. تصور کنید که بتوانید با کمترین تلاش، فضایی را از پیکربندی مسابقات به حالت عادی بازگردانید. این پرده‌های جداکننده، مرزهای مشخصی را برای بازیکنان و تماشاگران فراهم می‌کنند و در عین حال حاوی توپ هستند و ایمنی بازیکنان و تماشاگران را افزایش می‌دهند.

سیرکولاسیون روان در سالن ورزشی

نحوه استفاده مهمانان از فضای شما به همان اندازه مهم است که برای چه کاری از آن استفاده می کنند. به چیدمان هر منطقه پر رفت و آمد مانند یک مرکز خرید، فروشگاه بزرگ یا شهربازی فکر کنید. این مناطق مسیرهای مناسبی را برای رسیدن به مقصد مورد نظر مهمان ایجاد می کنند. آنها همچنین با ارائه امکانات رفاهی خاص در مناطق مناسب برای ارائه بهترین خدمات به این افراد بهبود یافته اند. این فضاها جریان تاسیسات را به آرامی حفظ می کنند. طراحی مجموعه ورزشی سرپوشیده شما نیاز به حفظ این جریان صاف دارد.

 یک مرکز ورزشی چند منظوره زمانی به درستی جریان می یابد که به سه هدف کلیدی دست یابد:

 • طراحی آن برای افراد با همه توانایی ها آسان است
 • دید کافی در سراسر تاسیسات و وسایل راه یاب نصب شده برای کمک به افراد برای یافتن مقصد وجود دارد.
 • این مرکز در همه مناطق امن و مطمئن است تا احتمال آسیب دیدگی یا سرقت کاهش یابد و اطمینان حاصل شود که بازدیدکنندگان به درستی نظارت می شوند.

چیدمان مناسب در طراحی سالن های چند منظوره ورزشی

بازدیدکنندگان شما از امکانات شما بیشتر از دسترسی به فعالیت ها انتظار دارند. آنها می خواهند در فضای شما احساس راحتی کنند. چیدمان شما باید تحت تأثیر نحوه استفاده مهمانان از مناطق مختلف مجموعه و ضوابط و استاندارد سالن ورزشی باشد. به عنوان مثال، اتاق رختکن باید نزدیک ورودی جلو باشد تا مهمانان بتوانند به سرعت لباس خود را عوض کنند. یک استخر نیز باید در نزدیکی این منطقه باشد تا مهمانان مرطوبی که در راهروها پرسه می زنند را کاهش دهد. مسیرهای سرپوشیده باید نزدیک اتاق وزنه یا تجهیزات ورزشی قرار گیرند.

همانطور که امکانات شما رشد می کند و خدمات متنوع تری ارائه می دهد، طرح باید به مهمانان کمک کند تا به سرعت از یک منطقه به منطقه دیگر بروند. همچنین مطمئن شوید که سرویس‌های بهداشتی، فواره‌های آبخوری و کمدهای نگهداری در سرتاسر مرکز در مکان‌های مناسب پخش شده‌اند. شما می خواهید که همه مهمانان به راحتی به حمام دسترسی داشته باشند، و کارکنان مرکز شما باید دسترسی سریع به لوازم یا ابزار نگهبانی داشته باشند، در صورتی که به مشکلی در منطقه نیاز دارند.

ایمنی، الویت در فرآیند طراحی سالن ورزشی

تمام عناصر ایمنی بازیکن، تماشاگر و فروشنده باید در طول فرآیند طراحی تاسیسات مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه برخی از طراحان مجموعه های ورزشی ایمنی را به عنوان یک فکر بعدی ترک می کنند. آنها تا پایان پروژه نرده های ایمنی یا توری را در نظر نخواهند گرفت. بسیاری از مجموعه های ورزشی خیلی دیر متوجه هزینه واقعی مقاوم سازی یک ساختمان جدید با تور، پرده و نرده می شوند. تغییر سفارشات برای قرار دادن توری لحظه آخری روی سقف یا حصار در اطراف محیط می تواند هزینه هایی را افزایش دهد که باعث افزایش بودجه ساخت و ساز می شود.

ایمنی در طراحی مجموعه ورزشی ایمنی در طراحی مجموعه ورزشی

به یاد داشته باشید – اگرچه توانایی شما در تسهیل برنامه‌نویسی و ورزش برای مهمانان اولویت اصلی شماست، اگر استاندارد سالن ورزشی و ایمنی را در اولویت قرار ندهید، تلاش‌های شما شکست خواهد خورد. در طول طراحی چیدمان خود بر ایمنی تمرکز کنید و ویژگی های ایمنی و حفاظتی را در تاسیسات در مراحل اولیه برنامه ریزی اولویت بندی کنید.

چه در حال اضافه کردن یک مرکز سافت بال سرپوشیده یا بازسازی طراحی سالن فوتبال سرپوشیده خود باشید، این پروژه سرمایه گذاری قابل توجهی است که باید سال ها به آن تکیه کنید. اجازه ندهید بی توجهی به ایمنی بودجه شما را از بین ببرد، ضرب الاجل خود را تمدید کند و ایمنی مهمانان و کارکنان شما را به خطر بیندازد. راه حل های ایمنی داخل ساختمان از گرند اسلم Safety را از ابتدا در طراحی خود ادغام کنید.

همچنین برای مطالعات بیشتر می توانید درباره استاندارد سالن ورزشی و جدول برنامه فیزیکی سالن ورزشی مقاله ” استاندارد سالن ورزشی و ضوابط طراحی سالن ورزشی چند منظوره را مطالعه کنید.

دانلود برنامه فیزیکی و استاندارد سالن ورزشی چند منظوره

در نهایت امیدواریم فایل مطالعات و استاندارد سالن ورزشی ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود ضوابط طراحی و استاندارد سالن ورزشی چند منظوره در قالب PDF، مطالعات معماری خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استاندارد سالن ورزشی، برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی [50 PDF]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

error: Alert: Content is protected !!