فایل اتوکد بنای تاریخی؛ نقشه اتوکد و پلان بناهای سنتی [DWG]

فایل اتوکد بنای تاریخی؛ نقشه اتوکد و پلان بناهای سنتی [DWG]

آنچه در فهم معماری اسلامی ایران حائز اهمیت است مواجهه و درک آثار معماری اسلامی ایران و مطالعه و بررسی تاریخچه آن است. برای شناخت و تحلیل معماری یک بنای تاریخی مواجهه با بنا بسیار بسیار مهم است ولی محدودیت های دسترسی به این بناهای سنتی را می توان با استفاده از نقشه اتوکد بنای تاریخی یا نقشه و پلان بناهای سنتی و آثار مکتوب کم رنگ تر نمود. با استفاده از فایل اتوکد بنای تاریخی ارایه شده در این بخشمی توانید با دانلود نقشه اتوکد بنای تاریخی طرح معماری بناهای سنتی را تحلیل کنید.

مطالعه تاریخچه و دانلود فایل اتوکد بنای تاریخی ایران

شامل نما، برش و پلان بناهای سنتی

ﻧﺴــﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺎ با تجربه ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳــﻨﺘﻰ یا ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ ﺧﻮﺵ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰ ﺷــﻤﺎﺭﺩ. ﻧﺴﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺩﺭ آن بنای های سنتی معماری ایران را ندارد، ﻭﻗﺘﻰ مواجه با آن قرابت و ارتباطی تنگاتنگ با فضای این بنای تاریخی برقرار می کند و گویی از قبل این فضاها را می شناخته است. حال وظیفه ماست که این بناهای تاریخی را برای آیندگان حفظ کنیم.

بناهای تاریخی میراثی برای تمامی نسل هاست و ما باید با انجام اقدامات لازم در مورد احیاء و نگهداری این بناهای تارخی معماری اسلامی ایران، آنها را به دست نسل های آینده بسپاریم. ترسیم نقشه های اتوکد بناهای تاریخی و برداشت نما، برش و پلان بناهای تاریخی از جمله راهکارهای مستندسازی آثار و انتقال آن به نسل هابی بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران

همکاران ما در سایت معماری زرنقش در این بخش فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران و مستندات و نقشه و پلان بناهای سنتی معماری ایران را گردآورده اند. با مراجعه به اطلاعات هر بنا شما می توانید خلاصه از تاریخچه بنا و ویژگی های معماری بنا را مطالعه کنید و همچنین فایل اتوکد بنای تاریخی مد نظر خود را دانلود نمایید. دانلود نقشه بنای تاریخی در تحقیق و پژوهش های بعدی شما در حوزه معماری اسلامی می تواند بسیار راهگشا باشد.

 علاوه بر نمونه های اتوکد بناهای تاریخی ارایه شده در این بخش شما می توانید برای دیدن مطالب مشابه دو بخش زیر را دنبال کنید:

در حال نمایش 14 نتیجه

شاخصه های معماری و طرح پلان بناهای سنتی

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷــﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ به بررسی جغرافیای تاریخی معماری اسلامی بپردازیم. اﻳﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ ﻣﻴﺎن رودان، ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮق و ﻏﺮب از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی داﻧﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن، ﻣﻔﺴﺮان، ﻣﺤﺪﺛﺎن، داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ آداب ﻣﻤﻠﮑﺖ داری، ﻣﻌﻤﺎری، ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

برای شناخت معماری ایرانی که شکل یافته از تمدن ایرانی است باید در کنار مطالعه ساختار بناهای تاریخی و بررسی نقشه های اتوکد بناهای تاریخی ایران و تحلیل پلان بناهای سنتی باید به فرهنگ پدیدآورندگان این بناها نیز توجه نمود. معماران سنتی ایران ﺁﺛﺎﺭ ﮔﺬﺷــﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺸﺘﻮﺍنه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻗﺪﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ.

ﺑﻰ ﮔﻤﺎﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻌﻤــﺎﺭﻯ سنتی نیاز ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ویژگی های ﺭﻭﺡ ﻧــﻮﺍﺯ ﻫﻨﺮﻯ ﺁﻥ ﻭ  فهم ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻴﺴﺮ «ﻭﺍﻗﻌﻪ» ﻟﻤﺲ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بخش با ارایه فایل اتوکد بنای تاریخی از معماری سنتی ایران و نقشه اتوکد بنای تاریخی سعی کردیم تا حدودی شما را با طرح پلان بناهای سنتی آشنا کنیم.

در ادامه ﺗﻼﺵ میکنیم ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﻳﻰ از معماری اسلامی ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﻮﻳﻢ. ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﺪ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻳﺪ. شما را دعوت می کنیم هم فایل اتوکد بنای تاریخی را دانلود کنید و با مطالعه تاریخچه بنا و تحلیل معماری نقشه اتوکد بنای تاریخی ویژگی های معماری سنتی را بهتر بشناسید.

هویت و معماری اسلامی ایران

ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻳﺮان، آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ، روﺣﻴﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺮدم آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ در بناهای تاریخی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ اﻳﻦ اﻧﻌﮑﺎس را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن، ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن در ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﻳﺮان ﮐﻬﻦ رﻳﺸﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه را از ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ و ﻧﻤﺎد در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و زﻳﺒﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی اﻳﺮان، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ رﺟﻮع و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺪرن ﺷﺪن رﻳﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ارزش ﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

شاخصه های معماری اسلامی ( ایران معماری سنتی )

ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻃﺮﺍﺡ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﻃﺮﺡ ﻓﻀﺎﻳﻰ همچون فضای ناهای تاریخی ایران با آن ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺁﻥ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭ ﻣــﺎﺩﻯ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺧﻼﻗﺎنه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻨﺪ. در ادامه شاخصه های از معماری اسلامی ایران بیان می شود که در درک آن حائز اهمیت است:

معماری درون گرا در پلان بناهای تاریخی ایران

ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﺎ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ، ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻜﻞ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ. ﻃﺮﺍﺡ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ همه ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ، ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺤﺼــﻮﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ، ﻭ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﭘــﺮﺩﺍﺯﻯ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳــﺖ، ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﺑﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﺻﻞ ﻓﻀﺎﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ سنتی ایران، ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.

ﻓﻀﺎﻯ ﺑــﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺷــﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺗﻨﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻓﻜﺮﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻯ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣــﻮﺽ ﺁﺏ ﻭ ﻓﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺳــﺒﺰﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ فضایی ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ. ﺣﻴﺎﻁ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪه ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﻨﺎ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﺪ، ﻫﻤه ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ واسطه ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﺸــﺨﺺ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔــﺮﻩ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻧﺪ .همهﺍﺟﺰﺍﻯ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻁ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

پیوند فضای باز و بسته در نقشه بناهای تاریخی

با توجه به نقشه اتوکد بنای تاریخی و نیز طرح پلان بنای سنتی می توان فهمید که معماری سنتی ایران، هنر ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺣﻴﺎﻁ یا میانسرا ﺩﺭ مرکز ﺑﻨﺎ طرح می شود ﻭ ﺗﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ میانسرا ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﻃﻮﺭﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺣﻴﺎﻁ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﻧﺎﮔﺴﺴــﺘﻨﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﻪ ویژه ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻪ ﺩﺭﻯ ﻫﺎ، ﭘﻨﺞ ﺩﺭﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺘﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺍﺭﺳــﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺭﻭﻧﺪﻩ، فضاهای داخلی ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ تبدیل ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﻻﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ معماری سنتی ﺍﺳﺖ.

معماری فضای نیم باز

با توجه به فایل اتوکد بنای تاریخی ارایه شده در این بخش از بناهای تاریخی مختلف ایران می توان فهمید که در طرح پلان بناهای سنتی ایران ﻓﻀﺎﻫــﺎﻯ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ از اهمیت ویژه ای برخوردار ﺍﺳــﺖ. ﻫــﻢ ﺁﻭﺍﺯﻯ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺴــﺠﺪ، ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺳﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ، ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻫﻤﺪﻣﻰ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺴــﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻧﻴﻢ ﺑــﺎﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ همه ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﻳﻮﺍﻥ در معماری ایران ﻇﺎﻫﺮ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ مهمی در معماری سنتی ایران ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

سلسله مراتب در معماری اسلامی ایران

معماری اسلامی ایران همواره از یک خط داستان پیروی می کند. ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﺁﻏﺎﺯﻯ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ. خط داستان بنای سنتی ﻣﺴﻴﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ بخش های مختلف آن ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.

ﺁﻏﺎﺯ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺎﺩه و بسته ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻭ ﺳﺮﺩﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻨــﺪه ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺁﻥ نقطه ﻧﻬﺎﻳــﻰ و ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﺎ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺭ، ﻫﺸــﺘﻰ ﻭ ﺑﺎﻗﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ. عنصر بعدی میرانسرا است. ﺣﻴﺎﻁ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺣﻠﻰ ﺭﺍ ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ نقطه ﺍﻭﺝ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.

گنبدخانه ﺣﺎﻭﻯ ﻣﺤﺮﺍﺏ بارزترین و اصلی ترین عنصر خانه خداست و ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﺳــﺖ. ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻣﺰ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﻴــﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ طرح پلان ﺑﻨﺎﻫﺎی سنتی و نقشه اتوکد بنای تاریخی اعم ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻭ ﻣﻘﺒــﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ … ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

وحدت و نظم هندسی

معماری سنتی ما با توجه به نما و پلان بناهای سنتی ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻥ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺷﻜﺎﻝ، ﻃﺮﺡ ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻧﻤﺎﻫﺎ، ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺳــﻄﻮﺡ، ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺯﻯ ﻫﺎ، ﻭ … ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳــﺐ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺭﺍﻫﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ همه ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸــﻢ ﺩﻭﺭ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺗﺎ ﺟﺰء، ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺟﺰء ﺑﻨﺎ، ﺍﻳﻦ ﺁﺭﺍﺳــﺘﮕﻰ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻛﺸــﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ یا ﺩﺭ ﺳــﻄﻮﺡ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ، بلکه با مشاهده و بررسی یک فایل اتوکد بنای تاریخی و با مشاهده نقشه اتوکد بنای تاریخی می توان فهمید که نظم ﺩﺭ همه ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻃﺮﺍﺡ، ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

تنوع و هماهنگی در احجام و عناصر معماری اسلامی

با توجه به نما ها و طرح پلان بناهای سنتی می توان درک کرد که همه ﺗﻼﺵ ﻣﻌﻤﺎﺭ، ﺻﺮﻑ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺵ ﺍﺯ ﻛﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺰء، ﺍﺯ ﻧﺤﻮه ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺟﺰء ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎ، ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺗﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﺸــﺘﻰ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻭ ﻃﺎﻗﭽﻪ، ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺭﻳﺰﺗﺮ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻮ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨــﻮﻉ ﻭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺷــﻜﻞ ﻫﺎ، ﺭﻧﮓ ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺳــﻘﻒ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴــﺎﻥ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫــﺎﻯ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻥ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻥ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﺒﺴــﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻕ، ﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﭽﻜﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺮﻫﺎﻯ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻯ ﻳﻚ ﺳﺮﺩﺭ ﻳﺎ ﺍﻳﻮﺍﻥ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﻰ، ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺷــﻜﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ، ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻰ ﺁﻓﺮﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

استفاده از نقشه اتوکد بنای تاریخی

پس از انجام مراحل پرداخت فایل دانلود شده را اکسترکت کرده و در محیط اتوکد باز کنید (برای راحتی شما عزیزان تمامی فایل های اتوکدی ارایه شده در سایت معماری زرنقش با فرمت 2007 ذخیره شده اند)؛ پلان یا برش مورد نظر خود را انتخاب نموده و کلیدهای CTRL + C را فشار دهید. حالا به صفحه ترسیم خودتان رفته و کلید های CTRL + V را فشار دهید و نقشه مورد نظر کپی شده را با یک کلیک هر کجای ترسیمتان که می خواهید قرار دهید و طرح خود را به زیبایی پرزانته کنید.

د.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Alert: Content is protected !!